Kurzy

Základní příprava

Kurz základní přípravy představuje počáteční etapu přípravy vojáka. Poskytuje vojákům základní vojenské vědomosti a dovednosti, zvyšuje jejich fyzickou zdatnost a zahajuje formování jejich osobnosti tak, aby byli připraveni respektovat a důsledně plnit požadavky právních předpisů, základních řádů i dalších vnitřních předpisů rezortu Ministerstva obrany (MO) a vykonávat v průběhu služebního poměru vojenskou činnou službu podle potřeb ČR a jejích ozbrojených sil.

Důraz je položen na formování morální integrity vojáků, vnitřního ztotožnění se se souborem morálních hodnot vojáka – příslušníka ozbrojených sil ČR, kterými jsou vlastenectví, odpovědnost a smysl pro povinnost, spravedlnost, obětavost, odvaha, věrnost a čest.

Profesní příprava

Příprava směřující ke splnění kvalifikačních požadavků je realizována kariérovou přípravou, odbornou přípravou, specializační přípravou a speciální přípravou. Tato příprava je zaměřena na získání kvalifikací potřebných pro výkon systemizovaného místa.

Profesní příprava – je příprava, která je zaměřena na splnění kvalifikačních požadavků, předepsaných pro výkon funkcí na služebních místech.

Profesní příprava je realizována:

  • pro naplnění základních kvalifikačních požadavků formou kariérové přípravy,
  • pro naplnění odborných profesních požadavků formou odborné, specializační a speciální přípravy,
  • pro naplnění zvláštních profesních požadavků formou účelové přípravy,
  • pro naplnění jazykových požadavků formou jazyková přípravy.

Kariérová příprava je organizována ke splnění základního kvalifikačního požadavku pro služební zařazení vojáka z povolání. Jedná se o přípravu s všeobecnou tematikou společnou pro všechny příslušníky daného hodnostního sboru, nebo skupiny hodností.

Odborná příprava je určena k získání vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k výkonu služby na určitém služebním místě v rámci dané odbornosti v daném hodnostním sboru (např. všeobecná příprava dělostřelce, spojaře, chemika, apod.).

Specializační příprava slouží k získání vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k výkonu služby na služebním místě v rámci dané specializace v daném hodnostním sboru (např. příprava k obsluze zbraňového systému).

Speciální příprava je zaměřena na získání vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k výkonu služby na služebním místě bez ohledu na získanou specializaci nebo odbornost (např. bezpečnostní management, trhací práce pro neženijní specializace, řidičská způsobilost, apod.).

Účelová příprava je organizována pro velitele a příslušníky štábů jednotek, které se připravují k účasti v zahraničních operacích a pro jednotlivce, kteří jsou vysíláni do pozorovatelských misí nebo do struktur NATO, EU a OSN.

Jazyková příprava je zaměřena na splnění jazykových kvalifikačních požadavků. Preferován je anglický jazyk. Z ostatních cizích jazyků jsou nejčastěji vyučovány francouzština jako druhý oficiální jazyk NATO a němčina.

Více informací o profesní přípravě je pro zaměstnance rezortu MO k dispozici na vnitřní armádní počítačové síti (GDS), na portálu VeV–VA. Ten je dostupný na adrese vyskov.acr (pouze na GDS).

 

Česky