Kurzy

Základní příprava

Základní příprava představuje počáteční etapu přípravy (výcviku, výchovy a vzdělání) vojáka v činné službě Armády České republiky. Zpravidla tříměsíční základní příprava je rozdělena do několika fází. Voják se naučí zvládat základní činnosti potřebné k přežití na bojišti a k boji a vytvoří si fyzické a psychické předpoklady pro výkon služby vojáka v činné službě.

Základní příprava formuje charakterové vlastnosti vojáků, vůli po vítězství a bojovou připravenost, které vytváří předpoklady pro úspěšné splnění úkolů jednotlivce a nejnižší jednotky. Zde musí voják získat nejen potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také přesvědčení a vůli splnit i nejnáročnější úkoly.

Profesní příprava

Příprava směřující ke splnění kvalifikačních požadavků je realizována kariérovou přípravou, odbornou přípravou, specializační přípravou a speciální přípravou. Tato příprava je zaměřena na získání kvalifikací potřebných pro výkon systemizovaného místa.

Profesní příprava – je příprava, která je zaměřena na splnění kvalifikačních požadavků, předepsaných pro výkon funkcí na služebních místech.

Profesní příprava je realizována:

  • pro naplnění základních kvalifikačních požadavků formou kariérové přípravy,
  • pro naplnění odborných profesních požadavků formou odborné, specializační a speciální přípravy,
  • pro naplnění zvláštních profesních požadavků formou účelové přípravy,
  • pro naplnění jazykových požadavků formou jazyková přípravy.

Kariérová příprava je organizována ke splnění základního kvalifikačního požadavku pro služební zařazení vojáka z povolání. Jedná se o přípravu s všeobecnou tematikou společnou pro všechny příslušníky daného hodnostního sboru, nebo skupiny hodností.

Odborná příprava je určena k získání vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k výkonu služby na určitém služebním místě v rámci dané odbornosti v daném hodnostním sboru (např. všeobecná příprava dělostřelce, spojaře, chemika, apod.).

Specializační příprava slouží k získání vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k výkonu služby na služebním místě v rámci dané specializace v daném hodnostním sboru (např. příprava k obsluze zbraňového systému).

Speciální příprava je zaměřena na získání vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k výkonu služby na služebním místě bez ohledu na získanou specializaci nebo odbornost (např. bezpečnostní management, trhací práce pro neženijní specializace, řidičská způsobilost, apod.).

Účelová příprava je organizována pro velitele a příslušníky štábů jednotek, které se připravují k účasti v zahraničních operacích a pro jednotlivce, kteří jsou vysíláni do pozorovatelských misí nebo do struktur NATO, EU a OSN.

Jazyková příprava je zaměřena na splnění jazykových kvalifikačních požadavků. Preferován je anglický jazyk. Z ostatních cizích jazyků jsou nejčastěji vyučovány francouzština jako druhý oficiální jazyk NATO a němčina.

Více informací o profesní přípravě je pro zaměstnance rezortu MO k dispozici na vnitřní armádní počítačové síti (GDS), na portálu VeV – VA. Ten je dostupný na adrese http://vyskov.acr (pouze na GDS).

 

Česky