Kurz ve Vyškově učí jak se stát dobrým velitelem

Základní kurz efektivní práce s lidmi

Ve dnech 5. – 9. prosince 2011 proběhl u Odboru kariérové přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově (OKPř VeV-VA) pilotní běh Základního kurzu efektivní práce s lidmi. Kurz byl vytvořen a sestaven na základě požadavků, s nimiž se na skupinu psychologických služeb VeV-VA Vyškov obracejí velitelé, psychologové a vedoucí praporčíci útvarů AČR a úspěšně jej ukončilo 14 vojáků.

„Naším cílem bylo vytvořit kurz, který bude zaměřen na nejnižší management armády, tedy na velitelský sbor AČR na úrovni družstvo a četa, který tvoří základ  pyramidy velení, vedení a řízení lidí. Cílem kurzu je přispět ke zvýšení manažerských kompetencí velitelů družstev a čet, seznámit je se základními principy, metodami a technikami práce s podřízenými, s  psychologickými aspekty velení, vedení a řízení lidí v  armádě a s možnostmi rozvoje těchto tak zvaných měkkých dovedností“, říká náčelnice Skupiny psychologických služeb Oddělení výuky všeobecných předmětů OKPř VeV-VA kapitánka Darina Záchová: „Jsme přesvědčeni, že rozvoj těchto dovedností je často zanedbáván a ani v kariérových kurzech pro jejich časovou dotaci není této tematice věnován dostatek prostoru. Velmi vážně bereme také požadavek pro práci v této oblasti, který před nedávnem zazněl z úst pana ministra.“

Tento týdenní speciální kurz je zaměřený na osobní rozvoj manažerských dovedností a řešení konfliktních situací v jednotkách a na na pracovišti. Je veden formou praktických cvičení, modelových situací, besed a řešení případových studií v nichž je problematika velitelských dovedností, manažerského profilu, sebeřízení a stress – managementu a týmové spolupráce rozebrána. Nabízí možnosti, způsoby a cesty pro praktickou aplikaci získaných dovedností do každodenního profesního života a služebního procesu a otvírá prostor pro další seberozvoj. Podle psycholožky a lektorky psychosociálních dovedností nadporučice Markéty Konečné je kurz založen na předpokladu, že pro efektivní práci s lidmi nejsou důležité jen teoretické znalosti z oblastí managementu a leadershipu, ale rozhodující jsou především sociálně psychologické aspekty práce s lidmi v širším pojetí: „Umění jednat s lidmi, jejich účinné ovlivňování a motivování je nezbytným předpokladem kompetence nejenom manažerů v civilní sféře, jak si někdy lidé myslí, ale pochopitelně to platí také v armádě. Být úspěšným velitelem znamená pracovat sám na sobě, nedoufat jen ve vrozený talent, ale vědomě se zlepšovat a rozvíjet. Toto je často samozřejmostí, pokud máme ambice uspět v odborné oblasti. Dvojnásob však tato pravda platí, pokud chceme uspět v práci s lidmi ať už jako jejich velitel, šéf, spolupracovník nebo v ideálním případě vše dohromady.“

Efektivně pracovat s lidmi, být úspěšný velitel a vůdce, znamená zvládnout sám sebe a svůj vztah k ostatním lidem. Toto je také hlavní myšlenka kurzu, neboť poznat sám sebe a poučit se o sobě samých je základním krokem v pěstování manažerských dovedností a kompetencí. Poznat vlastní manažerský styl, jeho silné a slabé stránky umožní vnímavému veliteli lépe předvídat, řešit a zvládat obtížné a problematické situace, kterých je v každodenní velitelské praxi a práci s lidmi nemálo.

„Dalším krokem na cestě k úspěchu v práci s lidmi“, říká Záchová, „je pochopit, proč jsou lidé tak různí a proč tedy techniky a metody, které jsme se jednou naučili a ve své manažerské praxi je uplatňujeme na jedny platí a druhých se ani nedotknou. Málokterý manuál manažerských dovedností je totiž univerzální, neboť různí jsou nejen lidé jako podřízení, ale také jako nadřízení, a jsou různé i situace s nimiž se v praxi setkáváme.“

Podle vrchního praporčíka Společných sil štábního praporčíka Libora Pliešovského by úspěšný manažer v ozbrojených složkách měl být obeznámen se základy tzv. stress-managementu, nebo-li se způsoby eliminace zátěže a s vybranými technikami zvládání zátěže a náročných situací v osobním a pracovním životě tak, aby co nejprofesionálněji dokázal zvládnout svou roli manažera – velitele: „Úspěšný velitel by měl umět respektovat všechny zmíněné momenty. Pak bude daleko přirozeněji zvládat práci s lidmi, bude je umět motivovat, zvyšovat jejich výkonnost, hodnotit a oceňovat jejich práci, řešit konflikty a maximálně využívat potenciál svých podřízených.“

Neodmyslitelnou součástí kurzu je část věnovaná základním praktickým personálním činnostem a postupům v podmínkách AČR, rozšiřujícím spektrum vědomostí, potřebných k výkonu funkce velitele družstva a čety. Nechybí ani část zaměřená na praktickou aplikaci zásad prevence sociálně nežádoucích jevů ve velitelské praxi, kde je cílem naučit velitele rozpoznávat tendenci i samotný výskyt sociálně nežádoucích jevů v jednotce a na pracovišti a naučit je předcházet jim a efektivně je řešit. Ve Vyškově počítají se zařazením tohoto kurzu do věstníku vzdělávacích aktivit již na výcvikový rok 2012 a to minimálně jednou za výcvikové čtvrtletí.

 

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: o. z. Ing. Vladimír Bezděk ml.

 

Základní kurz efektivní práce s lidmi