Ve Vyškově přísahali záložáci

Jako jeden muž a žena

Dne 11. 2. 2011 se v prostorách Praporčického klubu v areálu kasáren Dědice ve Vyškově uskutečnilo slavnostní vyřazení příslušníků Aktivních záloh (AZ), kteří úspěšně absolvovali Kurz základní přípravy u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově (VeV-VA). Ze šestnácti záložáků jich šestitýdenní výcvik u 2. kurzu základní přípravy (2. VýKZP) Odboru výcviku VeV-VA úspěšně dokončilo čtrnáct.

Do důstojných prostor Praporčického klubu, kde nechyběli rodinní příslušníci a blízcí vojáků, přijali pozvání náčelník Odboru zabezpečení přípravy personálu a učebně výcvikové základny (OdZPPUVZ) podplukovník Ladislav Zakuťanský, zastupující náčelník Odboru výcviku (OVý) major Petr Sláma, náčelník Oddělení základní přípravy (OdZP) major Rostislav Juppa a zástupce generálního štábu Armády České republiky Valentín Mišaga. Samozřejmě nechyběli
zkušení profesionálové z Odboru výcviku, kteří měli průběh kurzu na starosti – velitel kurzu kapitán Jaroslav Janúšek, instruktoři nadrotmistr Pavel Hanák a rotmistři Jan Lepší, Martin Hejda a Petr Nerada.

Nejpůsobivějším okamžikem celého ceremoniálu bylo složení slavnostní vojenské přísahy, jejíž text záložáci sborově opakovali: „Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů.
Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám!“
Státní hymna, jejíž tóny zazněly nad hlavami vojáků hostů, slavnostní akt završila.

Podplukovník Zakuťanský se ve svém projevu zmínil o závazku, který na sebe vojáci složením přísahy berou a poděkoval jim za úsilí a vytrvalost, které při výcviku prokázali: „Jste to dnes právě vy, příslušníci Aktivních záloh, na nichž bude nelehký úkol vdechnout praktický význam do slov vojenské přísahy, jež zde právě zazněla. Bez toho, že vám tato slova přejdou do srdce totiž zůstanou navždy jen bezvýznamným textem, napsaným na kousku papíru. Ten závazek je významným krokem ve vašem životě a já nejenom vám, ale i vašim nejbližším děkuji za tento projev vlastenectví a občanské uvědomělosti. Složením přísahy jste se do jisté míry stali jedněmi z nás, takže čekají-li vás těžké chvíle, překonáme je společně. Děkuji vašim blízkým, kteří bezděčně přijali část tohoto údělu s vámi, vašim rodičům, kteří vás vychovali k lásce k vlasti, vašim partnerům, kteří souhlasili s vaším rozhodnutím. Jejich odhodlání není o nic menší než to vaše.“

Podle slov velitel kurzu kapitána Janúška je každé ukončení kurzu nejenom důvodem k bilancování, ale i platformou pro další zdokonalování: „My u 2. kurzu základní přípravy vždy usilujeme o možnost poučit se z nedostatků a svoji práci stále zlepšovat. Proto se snažíme udržovat si zpětnou vazbu, kupříkladu besedami, podobnými té dnešní, po ukončení ceremoniálu. Výcvik záložáků se pochopitelně poněkud liší od výcviku profesionálů, ale některé zásady tady musí platit se stejně tvrdým důrazem. Výcvik, to je vždycky odříkání a pot a někdy i slzy. Vojákům umožňujeme nahlédnout do základů vojenského umění a učíme vlastně takovou abecedu dovedností bojovníka. Tím se připravují k dalšímu rozvoji individuálních dovedností. Snažíme se jim vždy jednak předat vše, co mohou v dalším výcviku uplatnit a zúročit a také chceme pružně reagovat na jejich požadavky a potřeby. Mohu říci, že jim patří můj obdiv, protože jsou to lidé, kteří chtějí mít další povinnost nad rámec svojí práce. Nechci používat velká slova, ale myslím si, že Aktivní zálohy, to je šance podílet se na obraně dneška i na formování budoucnosti. Oni se rozhodli pro službu vlasti, která je jinak údělem nás, profesionálních vojáků. Mají možnost uplatnit a prokázat svou odpovědnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest. Proto jim fandím.“

Text: kapitán Pavel Kočvara, tiskový a informační důstojník VeV-VA
Foto: archív 2.KZP

Za předsednickým stolem zleva P. Sláma, L. Zakuťanský, R. Juppa a V. Mišaga
Kapitán Janůšek velí před složením přísahy
Nadrotmistr Hanák podává před zahájením ceremoniálu hlášení kapitánu Janůškovi
Rodiče a blízcí byli zvědavi na čerstvé dojmy