Zahájen i kurz pro nižší důstojníky

Zahájen i kurz pro nižší důstojníky

„Pravý důstojník musí se proto pro svou službu stále učiti, musí se stále vzdělávati a zdokonalovat nejen ve vědomostech vojenských, ale i všeobecných“. Tímto citátem T. G. Masaryka byl v pondělí 2. září 2019 zahájen v pořadí již osmý Kurz pro nižší důstojníky, jehož garantem je Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků, jedna ze součástí VeV-VA. Do kurzu nastoupilo 46 posluchačů z různých útvarů a zařízení AČR.

V den zahájení kurzu přivítal účastníky kurzu náčelník Centra kariérové přípravy nižších důstojníků pplk. Ing. Josef Střítecký a náčelník Odboru profesní přípravy plk. gšt. Ing. Tibor Budík, kteří posluchačům vysvětlili koncept kurzu a zdůraznili význam kariérového vzdělávání důstojníků v AČR.

Cílem kariérového kurzu je splnění kvalifikačního požadavku pro výkon služby v hodnosti kapitán, tj. získání vojensko-odborných znalostí, dovedností a postojů, které jsou společné pro všechny odbornosti a specializace. Kurz plní také roli socializační, proto bude kladen důraz na vzájemnou spolupráci během jednotlivých vzdělávacích aktivit, zvláště pak u seminářů a cvičení. Obsah kurzu vychází z aktuálních požadavků útvarů a zařízení AČR, které je snahou provázat s Národní soustavou povolání, v níž jsou uvedeny kompetenční požadavky na kapitána ozbrojených sil ČR. Vojenské umění a profesní příprava, Leadership a vojenská etika, Obranná a bezpečnostní studia, Výstavba a rozvoj ozbrojených sil jsou hlavními předměty obsahu tohoto kurzu. Posluchače čeká i skupinové cvičení zaměřené na plánovací činnost velitele a štábu a řízení bojové činnosti 73. praporního úkolového uskupení v operaci Summit, která je zaměřena na poskytnutí mezinárodní vojenské pomoci při řešení vojenské krize na území třetího státu na základě schválené rezoluce OSN.

V rámci kurzu mají posluchači k dispozici dva e-learningové nástroje. Prvním z nich je virtuální třída Google Classroom, kde mají posluchači přístup k online rozvrhu a ke sdíleným odkazům směřujících k rozvoji obecných dovedností a měkkých kompetencí, jež mohou využít pro sebevzdělávání. Druhým nástrojem je EDUWEB běžící na vnitřní armádní síti, který bude sloužit k ověřování získaných vědomostí při plnění dílčích testů.

Vzdělávání nižších důstojníků je klíčovou oblastí rozvoje důstojnického sboru AČR a je vzájemně provázáno s ostatními kariérovými kurzy.

Všem posluchačům kurzu přejeme úspěšné zvládnutí kurzu a dosažení co nejlepších výsledků.


Text: kpt. Bc. Václav Pokluda, ÚsKaPřND

Foto: o.z. Hana Jurčová, ÚsMTKS

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. September 2019)