Příslušníci VeV – VA si připomenuli 18. výročí přístupu ČR do NATO

Příslušníci VeV – VA si připomenuli 18. výročí přístupu ČR do NATO

V pátek 10. března si příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské akademie připomenuli slavnostním nástupem 18. výročí přístupu České republiky do Severoatlantické aliance (NATO).

V rámci nástupu vystoupil s projevem zastupující náčelník štábu VeV – VA major Karel Polínek, ve kterém připomenul 12. březen 1999 jako den dovršení sedmiletého úsilí České republiky o plnou integraci do transatlantických bezpečnostních struktur. Dále uvedl, že Česká republika převzala příslušný díl odpovědnosti za bezpečnost spojenců a realizaci obranné politiky v rámci Strategické koncepce NATO, která v té době charakterizovala bezpečnostní prostředí jako neustále se měnící, komplexní a globální, s obtížně předvídatelným vývojem.

„Vše nasvědčuje tomu, že i po osmnácti letech zůstávají tyto charakteristiky v platnosti. Jsme svědky nestability způsobené hroutícími se státy, regionálními krizemi a konflikty. Zvyšuje se dostupnost sofistikovaných konvenčních zbraní, existuje nebezpečí zneužití nových technologií, ani zdaleka nepominula hrozba terorismu. To všechno jsou faktory, které pro Alianci představují hlavní rizika i nové výzvy. Členství v NATO je zcela v souladu se základními existenčními zájmy České republiky jako je zajištění její suverenity, územní celistvosti a politické nezávislosti. S tím je úzce spojena obrana právního státu, jeho demokratických hodnot, základních lidských práv a svobod. V souladu s těmito úkoly naše ozbrojené síly udržují a rozvíjejí svou schopnost působit ve společných operacích, včetně operací kolektivní obrany kterékoliv členské země. Pro bezpečnost euroatlantického prostoru má NATO zcela zásadní roli. Reakcí na aktuální bezpečnostní hrozby je proto vnitřní restrukturalizace Aliance a permanentní rozvoj schopností aliančních sil s důrazem na specializaci, modernizaci výzbroje a výstavbu moderních, rychle přemístitelných jednotek. Česká republika si je vědoma významu a nutnosti svého spravedlivého a udržitelného příspěvku v podobě zajištění sil a zdrojů pro řádný chod organizace a úspěšnost operací NATO. Proto náš stát buduje a rozvíjí své vojenské schopnosti tak, aby byl schopen dostát svým povinnostem. Například účastí v zahraničních misích a operacích se minimalizuje nebezpečí možného přenesení ozbrojeného konfliktu na naše vlastní území. Vstupem České republiky do Severoatlantické aliance se na jaře roku 1999 otevřely nové možnosti v zabezpečení obrany našeho státu a mohla být provedena zásadní reforma ozbrojených sil, která plnou profesionalizací armády odstranila poslední zbytky dědictví struktur překonané minulosti. Členství v NATO znamená pro Českou republiku splnění jednoho ze základních strategických cílů zahraniční politiky. Poprvé v dějinách československého, respektive českého státu, jsme integrální součástí fungujícího systému kolektivní obrany, který zaručuje rovnost svých členů a ctí zásadu fair play v mezinárodních vztazích. Nové spojenectví výrazně ovlivnilo systém našich kontaktů s vnějším světem. Horizont českých zájmů se tak výrazně rozšířil a má nyní nejen evropský, ale také globální kontext. Česká republika se s plnou odpovědností podílí na prosazování i obraně hodnot, které společně sdílejí všechny státy Aliance. Důvěra, jíž se nám dostalo právě před osmnácti lety, je pro nás ctí i závazkem,“ uvedl major Polínek, který v závěru poděkoval příslušníkům VeV – VA jménem velitele VeV – VA za úsilí a práci, kterou vykonávají k naplnění řečeného.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. March 2017)