Věrnost České republice přísahaly i zálohy. Jak aktivní, tak dobrovolné

Věrnost České republice přísahaly i zálohy. Jak aktivní, tak dobrovolné

Ve čtvrtek 11. května se uskutečnila u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) ve Vyškově další slavnostní vojenská přísaha. Tentokrát ji složili noví příslušníci Aktivní zálohy a také Dobrovolného vojenského cvičení.

Celkem 52 nových členů Aktivní zálohy Ozbrojených sil České republiky a 14 účastníků dobrovolného vojenského cvičení ji složilo společně v rámci slavnostního ceremoniálu ukončení kurzu základní přípravy, a to před zraky hostů i svých nejbližších.

Význam tohoto aktu objasnil náčelník štábu VeV – VA plukovník gšt. Jaroslav Medek slovy: „Vykonání vojenské přísahy je významným mezníkem v životě každého vojáka bez rozdílu toho, zda jde o vojáka z povolání, příslušníka Aktivní či Dobrovolné zálohy. Vojenská přísaha představuje slavnostní závazek vojáka k plnění jeho povinností při obraně vlasti. Její složení je závazným právním a morálním aktem, kterým vyjadřuje své odhodlání věrně sloužit své zemi, České republice. Přísahou se zavazuje k respektování a dodržování zákonů, vojenských předpisů, rozkazů a nařízení a k odpovědnému plnění svých povinností. Vojenská přísaha představuje také závazek ke sdílení, dodržování a prosazování hodnot Ozbrojených sil ČR, kterými jsou především čest, věrnost, odvaha, obětavost a smysl pro povinnost. Vojenská přísaha vás zavazuje k naplnění nejvyšších občanských a vojenských povinností, které mohou v případě potřeby vyústit i k prokázání povinnosti nejvyšší – k nasazení vlastního života pro obranu vlasti. Uvědomění si krajnosti a absolutnosti tohoto závazku není pro žádného člověka jednoduchou záležitostí. Ani jeden jediný den, kdy budete vykonávat vojenskou službu v rámci vojenského cvičení či jiné aktivity spojené s vašim působením v jednotkách záloh proto neberte na lehkou váhu. Požadavky a závažné souvislosti vyplývající ze slov vojenské přísahy, k níž se dnes zavazujete i před zraky svých blízkých, budou platit po celou dobu vaší aktivní činnosti v jednotkách Aktivních záloh. Jsou vaším závazkem všem občanům České republiky. Svým rozhodnutím stát se příslušníky Aktivních a Dobrovolných záloh naplňujete slova Winstona Churchila ‚Dvakrát občanem‘. Přeji vám, aby vaše aktivní vojenská služba probíhala úspěšně a aby byla zdrojem uspokojení a hrdosti nejen pro vás, ale pro všechny občany České republiky.“

V závěru ceremoniálu pak převzali úspěšní absolventi dekrety o absolvování kurzu základní přípravy. Společně zde u Centra základní přípravy prošli základním výcvikem, jehož cílem bylo naučit je základním právům a povinnostem, základním činnostem potřebným k přežití na bojišti, dále ovládat obsluhu a střelbu ze samopalu (útočné pušky), pistole, ale i vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby. „Těžiště všech kurzů základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, topografické a zdravotnické přípravě a ve výcviku v ochraně proti zbraním hromadného ničení,“ upřesňuje náčelník centra základní přípravy podplukovník Studničný a dodává: „Za účelem komplexního praktického procvičení již získaných znalostí a dovedností z vybraných předmětů byly pak v průběhu základní přípravy organizovány také komplexní polní výcviky se zaměřením na plnění bojových úkolů ve ztížených podmínkách.“

Zajímavostí je, že jedna z čerstvých absolventek posílí přímo Centrum základní přípravy, přesněji jako členka nové vyškovské jednotky AZ, a to na pozici instruktorky zdravotní přípravy. Na letním běhu tohoto kurzu už se tedy bude podílet na výcviku dalších nováčků spolu s vyškovskými instruktory.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. May 2017)