V kurzu nižších důstojníků nově skupinové cvičení

Skupinové cvičení Kurzu nižších důstojníků

Již čtvrtý turnus Kurzu nižších důstojníků se nezadržitelně blíží ke svému konci, přičemž posluchači za sebou mají převážnou většinu teoretických přednášek a seminářů. K tradičně nejdůležitějším pak patří problematika zaměřená na oblast plánování a řízení vojenských operací.

A právě tato oblast doznala oproti minulým turnusům několika významných změn. Tou zásadní pak byla změna výukové metody, kdy CAX (Computer Assisted Excercise) byl nahrazen metodou skupinového cvičení, která lépe odráží požadavky pro daný typ kurzu.

Cvičení bylo rozděleno do dvou etap. V první, zaměřené na oblast plánování operací na stupni prapor, byla výuka zaměřena na osvojení a procvičení jednotlivých kroků plánovacího procesu. K lepšímu pochopení každému kroku plánovacího procesu předcházela odborná přednáška a následně již posluchači plnili jednotlivé úkoly za použití pracovního sešitu, který byl pro potřeby tohoto cvičení vytvořen a sloužil jako určitá vodící nit i pro posluchače, kteří se s danou problematikou na mateřských útvarech dosud nesetkali.

V druhé etapě se pozornost posluchačů zaměřila na oblast řízení operace, kdy pro potřeby cvičení byli posluchači rozděleni a plnili úkoly na čtyřech pracovištích. Ty představovaly „Operační středisko praporního úkolového uskupení“ při plnění úkolu v rámci mezinárodní pomoci ohroženému fiktivnímu státu Sequena. První pracoviště představovalo Skupinu řízení boje, kde si studenti vyzkoušeli řízení jednotek a jejich koordinaci, přijímaní pravidelných a nepravidelných hlášení, vyplňování dokumentace pro řízení bojové činnosti a reakci na připravené incidenty v rámci připravené rozehry. Na druhém pracovišti si vyzkoušeli práci v roli náčelníka Zpravodajské skupiny. V úvodu byli posluchači seznámeni se základními dokumenty a činnosti Zpravodajské skupiny. Na základě rozehraných incidentů a vývoje situace v operaci zpracovali prvotní zhodnocení simulovaných incidentů s cílem efektivně navrhnout využití vlastních průzkumných senzorů a predikovat následný vývoj situace v operačním prostředí. Dalším pracovištěm byla Skupina plánování boje, kde byli posluchači seznámeni se základy plánování. Během činnosti na tomto pracovišti bylo jedním z výstupů zpracování dokumentu FRAGO (Fragmentary Order) v průběhu řízení boje. Posledním pracovištěm byla simulace Střediska podpory, kde se posluchači seznámili s aspekty prioritně logistické podpory praporního úkolového uskupení. Posluchači na základě konkrétních požadavků řešili zabezpečení materiálem, technikou, PHM, údržbou a distribuci zásob během bojové činnosti. Pátý den cvičení posluchači v rámci „mini štábů“ řešili připravené incidenty komplexně z pohledu všech čtyř odborností jako vyvrcholení etapy řízení bojové činnosti v rámci skupinového cvičení. I pro fázi řízení operace měli posluchači k dispozici pracovní sešit, který je jednotlivými pracovišti provázel.

Velkým přínosem bylo i sdílení dosavadních zkušeností studentů z bojových jednotek, jednotek bojové podpory a jednotek bojového zabezpečení s ostatními posluchači kurzu, kteří se s touto problematikou setkali poprvé. Svými příspěvky obohatili diskuzi v rámci řešení jednotlivých incidentů. V průběhu skupinového cvičení se u posluchačů projevila ochota společně spolupracovat a vzájemně si pomáhat se splněním zadaných úkolů i přesto, že kmenové odbornosti jednotlivých posluchačů jsou diametrálně rozdílné. Velký význam spočíval i v obohacení jiného pohledu na řešení zadaných úkolů od příslušníků specializovaných pracovišť nebo Vzdušných sil AČR. Ke konci skupinového cvičení proběhlo stručné hodnocení celého bloku ze strany studentů, a tím lektoři získali zajímavé podněty a návrhy na vylepšení průběhu skupinového cvičení a obsahu pracovních sešitů pro budoucí kariérové kurzy nižších důstojníků.

Velké poděkování patří lektorům VeV-VA, kteří se podíleli na odborném vedení skupinového cvičení, plánování a řízení a příslušníku 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic kpt. P. L. za vedení pracoviště Skupina plánování boje.


Autor: kapitán Václav Pokluda, ÚsKaPřND

Foto: archiv Kurzu nižších důstojníků

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. December 2018)