Klopy uniforem i civilního oděvu může honosit i Odznak Vojenského fondu solidarity

Klopy uniforem i civilního oděvu může honosit i Odznak Vojenského fondu solidarity

Odznaky – drobné symbolické předměty, kterými se jejich nositel určuje, identifikuje… Nošení odznaků vyjadřujících příslušnost ke konkrétním organizacím či sdružením se již v minulosti těšilo velké pozornosti z řad vojáků i civilistů. Do popředí společenského zájmu se například v období první světové války dostaly odznaky, které odkazovaly na činnost Červeného kříže, respektive na pomoc věnovanou obětem války. Za účelem získání finančních prostředků pro potřebné začaly tehdy odznaky prodávat i další organizace a spolky zajišťující péči raněným a nemocným vojákům, válečným invalidům a jejich rodinám. Svůj odznak coby symbol profesní hrdosti a stavovské cti profesionálních vojáků zřídil nyní i Vojenský fond solidarity, který pomáhá našim vojákům a jejich rodinám v těžkých životních situacích.

Na rozdíl od podobných odznaků z dob minulých ovšem tento není na prodej – je zdarma pro všechny dárce, kteří dlouhodobě každý měsíc přispívají do Vojenského fondu solidarity. Připnutý na vojenské uniformě hrdě vypovídá o svém nositeli, že patří k výjimečným lidem, kterým není lhostejný osud jeho kolegů. Odznak zdobící civilní oblečení svědčí o úctě jeho nositele k příslušníkům Armády České republiky a vyjadřuje rovněž osobní poděkování za jejich náročnou práci.

POPIS ODZNAKU VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY

Předlohu pro odznak vytvořila Komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha ve spolupráci s Vojenským fondem solidarity. Odznak má tvar kruhu o průměru 12 mm a je ražen z tombaku v povrchové úpravě starobronz.

Avers: Na středu odznaku je vyobrazen motiv vycházející ze znaku Vojenského fondu solidarity – podání rukou s úchopem za zápěstí, podložené zkříženými gotickými meči směřujícími hroty vzhůru. Při okraji je dvojité mezikruží. Hroty a hlavice mečů částečně zasahují do vnitřního mezikruží.

Revers: Na reversu je umístěn pin k uchycení odznaku na oděv.

JAK MOHU ODZNAK VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY ZÍSKAT?

Odznak náleží každému, kdo do Vojenského fondu solidarity pravidelně měsíčně přispívá déle než 12 měsíců, a to buď zasíláním části platu bezhotovostním způsobem (zaměstnanci rezortu MO) nebo trvalým příkazem na účet Vojenského fondu solidarity ze svého peněžního ústavu.

Zájemci o odznak splňující výše uvedené podmínky vyplní čestné prohlášení, které je ke stažení v příloze. Čestné prohlášení se předává kaplanovi nebo vrchnímu praporčíkovi útvaru osobně, popř. elektronicky na email Vojenského fondu solidarity (scan čestného prohlášení na email vfs@army.cz). Civilní osoby posílají své čestné prohlášení elektronicky (scan na email vfs@army.cz).

JAK MI BUDE ODZNAK VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY PŘEDÁN?

Příslušníci AČR a ostatní zaměstnanci rezortu MO si svůj odznak budou moci vyzvednout po dohodě s příslušným kaplanem/vrchním praporčíkem. Civilním osobám bude odznak zaslán poštou.

JAKÁ PRAVIDLA PLATÍ PRO NOŠENÍ ODZNAKU VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY?

Odznak je oficiálně zaveden do Seznamu dekorací povolených k nošení na vojenském stejnokroji, a proto platí pro jeho nošení jasná pravidla – odznak je určen do rohu levé klopy blůzy vz. 97.

Civilní osoby mohou odznak upevnit na oděv dle svého uvážení.

PODĚKOVÁNÍ

Odznak Vojenského fondu solidarity by nemohl být zřízen bez finanční podpory Vojenské zdravotní pojišťovny, která kompletně uhradila výrobu prvních 5 000 kusů odznaků. Vzájemné a dlouhodobé spolupráce si velmi vážíme a za veškerou pomoc děkujeme.

Poděkování pak v prvé řadě patří všem dárcům z řad vojáků i civilních občanů, kteří nezištně každý měsíc zasílají svůj příspěvek do Vojenského fondu solidarity na pomoc potřebným – bez nich by existence našeho odznaku neměla žádný význam.

Více naleznete na www.fondsolidarity.army.cz


vložila: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. January 2019)