Při zahájení Kurzu pro nižší důstojníky zazněla tři klíčová slova: SEBEVZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE

Při zahájení Kurzu pro nižší důstojníky zazněla tři klíčová slova: SEBEVZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE

 „Pravý důstojník musí se proto pro svou službu stále učiti, musí se stále vzdělávati a zdokonalovat nejen ve vědomostech vojenských, ale i všeobecných.“ Tímto citátem T. G. Masaryka byl dne 28. ledna zahájen v pořadí již šestý Kurz pro nižší důstojníky, jehož garantem je Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků, jedna ze součástí Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA). Do kurzu nastoupilo 22 účastníků z různých útvarů a zařízení AČR.

V den zahájení kurzu přivítal posluchače zastupující náčelník Centra kariérové přípravy nižších důstojníků major Kamil Bednář a také náčelník Odboru profesní přípravy plukovník gšt. Tibor Budík, kteří posluchačům vysvětlili koncept kurzu a zdůraznili význam kariérového vzdělávání důstojníků v AČR.

Cílem kariérového kurzu je splnění kvalifikačního požadavku pro výkon služby v hodnosti kapitán, tj. získání vojensko-odborných znalostí, dovedností a postojů, které jsou společné pro všechny odbornosti a specializace. Kurz plní také roli socializační, proto bude kladen důraz na vzájemnou SPOLUPRÁCI během jednotlivých vzdělávacích aktivit, zvláště pak u seminářů a cvičení. Obsah kurzu vychází z aktuálních požadavků útvarů a zařízení AČR, které je snahou provázat s Národní soustavou povolání, v níž jsou uvedeny kompetenční požadavky na kapitána ozbrojených sil ČR.

V rámci kurzu mají posluchači k dispozici dva e-learningové nástroje. Prvním z nich je virtuální třída Google Classroom, kde mají posluchači přístup k online rozvrhu a ke SDÍLENÝM odkazům směřujících k rozvoji obecných dovedností a měkkých kompetencí, jež mohou využít pro SEBEVZDĚLÁVÁNÍ. Druhým nástrojem je EDUWEB běžící na vnitřní armádní síti, který bude sloužit k ověřování získaných vědomostí při plnění dílčích testů.

Vzdělávání nižších důstojníků je klíčovou oblastí rozvoje důstojnického sboru AČR a je vzájemně provázáno s ostatními kariérovými kurzy.


Text: kpt. Bc. Václav Pokluda, Úsek kariérové přípravy nižších důstojníků

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (31. January 2019)