Vyřazení vyššího praporčického kurzu

Vyřazení vyššího praporčického kurzu

Nedlouho po kurzu vedoucích praporčíků byl u „Praporčické školy“ slavnostně ukončen další kurz. Během prvního týdne měsíce března se ve Vyškově naposledy sešli všichni posluchači jeho kombinované formy. Ve svém sedmém a tedy závěrečném týdnu se připravovali na závěrečné zkoušky. Poslední část praktické zkoušky tvořila obhajoba závěrečných prací před komisí.

V Historickém sále slavkovského zámku tak poté nastoupilo celkem 26 úspěšných absolventů, které přijeli podpořit i jejich velitelé a vrchní praporčíci. Slavnostně naladěným posluchačkám a posluchačům předával absolventské odznaky velitel akademie brigádní generál Radek Hasala a vrchní praporčík štábní praporčík Vladimír Blažek.

Nejlepší posluchačkou kurzu byla vyhlášena nadpraporčice Lenka Kubů. Mezi další oceněné posluchače patří praporčík Radim Hranec, praporčík René Dán, praporčík Kamil Šesták, nadpraporčík Václav Klíma, nadpraporčice. Veronika Sedláčková Vysoká a praporčík Stanislav Smital. Všechny jmenované ocenil náčelník praporčické školy nprap. Pavel Bodrogi za projevenou snahu, úsilí a vynikající výsledky dosažené v průběhu kurzu.

Jednalo se o první Vyšší praporčický kurz vedený formou kombinovaného studia. Místo třinácti dlouhých týdnů v prezenční formě studia, nabízí kombinovaná forma sedm týdnů v sedmi měsících. Taková výhoda však „klame tělem“. Většinou je kombinované studium daleko více náročné na čas. Těžiště výuky spočívá v tzv. samostudiu, kde si posluchači musí nastudovat a přečíst studijní materiály, které získají vždy v týdenním soustředění na počátku měsíce. Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Nedílnou součástí studijního soustředění je průběžné testování dosažených znalostí. Prvotní výhoda zkrácené nepřítomnosti u svého útvaru se mění v náročné studium v osobním volnu. Kombinovaná forma je tedy daleko náročnější na čas strávený učením. Skloubit studium s plnění služebních úkolů je velice náročné. .


Text: nprap. Martin Remeš, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA 

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. March 2020)