Vrcholem Kurzu nižších důstojníků skupinové cvičení

Vrcholem kurzu nižších důstojníků skupinové cvičení

Posluchači Kurzu pro nižší důstojníky (KND) u Centra kariérové přípravy nižších důstojníků VeV‑VA prošli v jeho závěru skupinovým cvičením se zaměřením na plánování a řízení vojenských operací.

Skupinové cvičení bylo rozděleno do dvou etap. V první, zaměřené na oblast plánování operací na stupni prapor, byla výuka zaměřena na osvojení a procvičení jednotlivých kroků plánovacího procesu. Pro lepší pochopení předcházela každému kroku plánovacího procesu odborná přednáška. Následně posluchači plnili zadané úkoly, a to s využitím pracovního sešitu vytvořeného výhradně pro potřeby cvičení, jež sloužil jako určitá vodící nit zejména pro ty posluchače, kteří se s problematikou doposud nesetkali. V druhé etapě byla pozornost zaměřena na oblast řízení operace, kdy posluchači plnili úkoly na čtyřech pracovištích. Ty představovaly „Operační středisko praporního úkolového uskupení“ při plnění úkolu v rámci mezinárodní pomoci ohroženého fiktivního státu Sequena.

První pracoviště představovalo Skupinu řízení boje. Zde si posluchači vyzkoušeli řízení jednotek a jejich koordinaci, přijímání pravidelných a nepravidelných hlášení, vyplňování dokumentace pro řízení bojové činnosti a reakce na připravené incidenty v rámci rozehry. Na druhém pracovišti plnili úkoly v roli náčelníka Zpravodajské skupiny. Na základě rozehraných incidentů a vývoje situace v operaci zpracovali prvotní zhodnocení simulovaných incidentů s cílem efektivně navrhnout využití vlastních průzkumných senzorů a predikovat následný vývoj situace v operačním prostředí. Třetím pracovištěm byla simulace Střediska podpory, kde se posluchači seznámili s aspekty prioritně logistické podpory praporního úkolového uskupení. Zde byly úkoly plněny na základě konkrétních požadavků zabezpečení materiálem, technikou, PHM, údržbou a distribuci zásob během bojové činnosti. Na posledním pracovišti, Skupina plánování boje, byli posluchači seznámeni se základy plánování. Jedním z výstupů na tomto pracovišti bylo zpracování dokumentu FRAGO (Fragmentary Order) v průběhu řízení boje. Závěrečná fáze cvičení byla realizována v rámci „mini štábů“, kde byly řešeny připravené incidenty komplexně z pohledu všech čtyř odborností. Jednalo se o vyvrcholení etapy řízení bojové činnosti v rámci skupinového cvičení.

Velkým přínosem skupinového cvičení bylo sdílení dosavadních zkušeností posluchačů z jednotek pozemních sil s ostatními posluchači kurzu, kteří se s touto problematikou v dosavadní praxi nesetkali. V průběhu skupinového cvičení se u posluchačů projevila ochota spolupracovat a vzájemně si pomáhat s cílem splnit zadané úkoly, navzdory faktu, že jejich odbornosti jsou diametrálně odlišné.


Text: kpt. Bc. Václav Pokluda CKPřND

Foto: archiv posluchačů kurzu, kpt. Bc. Václav Pokluda CKPřND

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. April 2019)