Jubilejní 10. ročník odborné konference obohatilo spolupořadatelství s Vysokým učením technickým

Jubilejní 10. ročník odborné konference obohatilo spolupořadatelství s Vysokým učením technickým

Centrum dopravní výchovy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) pořádalo ve středu 7. listopadu v prostorech kasáren Dědice již 10. ročník odborné konference ke zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil.

Mezi osmdesátkou účastníků nejen z řad zástupců útvarů a zařízení Armády České republiky,  Vojenské policie, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a dalších specialistů v oblasti silničního provozu, patřili mezi nejvýznamnější velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala a ředitel Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně docent Aleš Vémola.

„Konference je jedním z řady opatření k realizaci Národní strategie silničního provozu v podmínkách rezortu Ministerstva obrany“, vysvětluje podplukovník Miloslav Stříž, náčelník Centra dopravní výchovy (CDV), který hned v jejím úvodu zdůraznil: „Je to téma společné každému z nás, neboť my všichni máme ten nejlepší zájem o zvýšení bezpečnosti silničního provozu.“

Letošní ročník byl tématicky zaměřen na vzdělávání personálu pro přípravu řidičů v rezortu Ministerstva obrany, vymezení požadavků na rezortní legislativu v přípravě řidičů vozidel ozbrojených sil, obohacen o poznatky a závěry konference Evropské komise pro bezpečnost v ozbrojených silách (ECRAF 2018). Zařazeny byly také poznatky ze znalecké činnosti při zkoumání příčin dopravních nehod. Součástí této konference jsou vždy i praktické ukázky. Tentokrát to byly hned dva nárazové testy (Crashtest) pro potřeby znalecké činnosti provedené týmem Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.

„Obsah konference je odůvodněn dlouhodobou snahou Centra dopravní výchovy přinášet aktuálnost a novou kvalitu do vzdělávání personálu pro přípravu řidičů rezortu. Aktuálnost obsahu konference je rovněž odůvodněna i současnou statistikou dopravních nehod, jejími příčinami a tragickými následky. Ta stále vypovídá o přetrvávající nekázni řidičů, jejich porušování elementárních pravidel a rostoucí agresivitě a bezohlednosti některých řidičů na našich silnicích. Tento nepříznivý trend se bohužel projevuje i v armádě, kde v nedávné době došlo k několika dopravním nehodám s vážnými následky a značnými hmotnými škodami,“ zdůraznil mimo jiné ve svém vystoupení brigádní generál Radek Hasala.

Velitelství výcviku-Vojenská akademie se prostřednictvím Centra dopravní výchovy velmi intenzivně a profesionálně věnuje přípravě, vzdělávání, výcviku a výchově nejen řidičů vozidel ozbrojených sil, ale také jejich učitelům, instruktorům a dalším specialistům v oblasti silničního provozu. „Centrum dopravní výchovy je v rámci rezortu Ministerstva obrany jedinečné zařízení s vysokou mírou exkluzivity, které spolupracuje s celou řadou významných rezortních i mimorezortních vzdělávacích, výzkumných a státních institucí,“ vysvětluje generál Hasala, přičemž vyzdvihuje letošní novinku, kterou je pořádání konference ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického (VUT) v Brně. „To vychází ze smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravně inženýrské činnosti, tedy o spolupráci v oblasti vzdělávání, vědeckovýzkumné činnosti, v činnosti studijně-odborné a v předávání odborných poznatků z vědy a výzkumu s cílem přispět tak ke zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil a zvýšení odbornosti instruktorů přípravy řidičů,“ upřesňuje velitel Vojenské akademie.

Každá konference sebou přináší řadu zajímavých příspěvků a také řadu podnětů do budoucna. Za zmínku stojí například velmi živě diskutovaná úvaha o vybudování společného Polygonu Integrovaného záchranného systému (IZS) právě v posádce Vyškov.

Jedním z výstupů této odborné konference je již tradičně Sborník příspěvků, který obdrželi všichni účastníci. Ten letošní čítá kolem desítky odborných příspěvků.


Centrum dopravní výchovy VeV-VA

Výrazně se podílí na naplňování rezortní strategie bezpečnosti silničního provozu, která vychází z vládou schválené národní strategie BESIP.

Významně participuje na dopravně-osvětových akcích nejenom v rámci rezortu MO, ale také na akcích s účastí civilní veřejnosti. Mezi ty největší, co do rozsahu účasti, patří například Kopřivnické dny techniky, Den prevence a osvěty v dopravě ve Vyškově, Den integrovaného záchranného systému v Praze Holešovicích a další. Na všech těchto akcích se expozice CDV setkává s nebývalým zájmem veřejnosti. CDV jako svůj samostatný příspěvek k naplňování rezortní strategie BESIP uspořádalo v měsíci červnu i 1. ročník preventivní akce pod názvem Road Safety Day. V oblasti osvěty a prevence bezpečnosti silničního provozu se nám také podařilo realizovat ve vyškovských kasárnách známý divadelní projekt The action – New generation, ve kterém vystupují přímí účastníci dopravních nehod z řad policistů, záchranářů, hasičů a přeživších obětí a zprostředkovávají divákům své autentické a emotivní prožitky a zkušenosti. Ve třech uskutečněných představeních shlédlo tento projekt přes 1000 zaměstnanců rezortu MO nejen z posádky Vyškov, ale také ze 7. mb a 14. plogp.

Mezi další významné aktivity CDV ke zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil patří dnes již pravidelná (na posledních třech ročnících) účast jeho příslušníků na mezinárodním kongresu Evropské komise pro bezpečnost provozu v ozbrojených silách v Paříži (známé pod zkratkou ECRAF – Evropean commission for road safety in the armed forces). Tato účast je významným zdrojem poznatků o výcviku a postavení řidiče v jiných, a to nejen evropských armádách, ale je i významným zdrojem inspirace pro další činnost CDV. Potěšující poznání je, že máme na těchto mezinárodních kongresech při výměnách zkušeností co nabídnout.

Nelze opomenout i úspěšné založení tradice celoarmádní profesní soutěže řidičů „Nejlepší řidič AČR“, která měla v roce 2017 již svůj 4. ročník. Dlouhodobě rovněž propaguje získávání řidičských třídností. U těchto řidičských třídností je však aktuálním úkolem pro nejbližší budoucnost výrazné snížení jejich nadměrné administrativní zátěže. I tyto poslední dva zmíněné projekty rozhodně přispívají ke zvyšování bezpečnosti provozu v armádě.

Hlavním úkolem CDV však nadále zůstává příprava dostatečného počtu kvalitně připravených řidičů vozidel ozbrojených sil. Se zvyšujícím se počtem nových profesionálních vojáků, nárůstem počtů vojáků aktivních záloh a zavedením institutu dobrovolného vojenského cvičení narůstá také poptávka po vojenských řidičích. Jako reakci na tuto zvýšenou poptávku se navýšily počty instruktorů a speciální výcvikové techniky a posílila se tak schopnost CDV pro zabezpečení přípravy tohoto zvyšujícího se počtu specialistů. Například v roce 2017 získalo u CDV 778 řidičů osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil, a to v 70 kurzech. Téměř 400 řidičů získalo ve 30 kurzech řidičské oprávnění převážně pro skupinu C a C+E. Dalších asi 850 specialistů bylo vyškoleno v ostatních téměř 90 kurzech jako např. přeprava nebezpečných nákladů, speciální výcvik řidičů PČR, zvládnutí krizových situací na silnici nebo extrémním terénu, různé kurzy pro bojová vozidla atd. Zejména pak kurzy učitel přípravy řidičů a instruktor přípravy řidičů připravují jediné plně, podle civilní a vojenské legislativy, kvalifikované odborníky pro přípravu řidičů vozidel ozbrojených sil. Instruktor výcviku řidičů je od roku 2016 nový prvek v přípravě vojenských řidičů pro zabezpečení a provádění především zdokonalovací přípravy řidičů a CDV do současné doby vyškolilo již 100 těchto instruktorů.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. November 2018)