„Sloužím vlasti“ zaznělo s hrdostí z úst absolventů Kurzu pro nižší důstojníky

„Sloužím vlasti“ zaznělo s hrdostí z úst absolventů Kurzu pro nižší důstojníky

Ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2022 skládali posluchači kariérového Kurzu pro nižší důstojníky závěrečné zkoušky. Výuka se zaměřovala na vojenské umění, bezpečnostní a obranná studia, aplikovanou teorii řízení a vojenský leadership.

Do distanční formy Kurzu pro nižší důstojníky bylo zařazeno 94 vojáků z povolání, kteří se vzdělávali s využitím e-learningové platformy Eduweb. Poprvé v prostředí Internetu! Ten má převážná většina z nich díky mobilu k dispozici nepřetržitě. Studovat proto posluchači kurzu mohli kdykoliv a kdekoliv.

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky byli posluchači kurzu slavnostně vyřazeni, ať už v prostorách Sítě tradic nebo Auly Vojenské akademie. K účastníkům kurzu v úvodním vystoupení promluvil náčelník Centra kariérové přípravy podplukovník Josef Střítecký. Ten posluchače ve Vyškově přivítal poté, co u mateřských útvarů absolvovali distanční část kurzu. „Současné období je značné složité zejména z důvodu aktuální mezinárodní a vojensko-bezpečnostní situace, která klade na vojáky nové nároky týkající se orientace v rychle se měnícím bezpečnostním prostředí současného světa,“ uvedl podplukovník Střítecký. Zdůraznil rovněž, že distanční studium kariérového kurzu není pro posluchače ideální, protože postrádá kromě jiného sociální kontakt mezi jednotlivými příslušníky kurzu. I přesto zůstává hlavním cílem lektorů účastníky motivovat k dalšímu sebevzdělávání, k jejich osobnostnímu rozvoji a v neposlední řadě k pokoře před nikdy nekončícím procesem učení se. A právě posádka Vyškov, coby učící se organizace, klade na osobní rozvoj vojáka z povolání značný důraz!

Účastníkům kurzu byl v závěru kurzu uspořádán ceremoniál. V rámci něj náčelník Centra odboru profesní přípravy plukovník Tibor Budík úspěšným absolventům kurzu popřál, aby jim studium napomohlo k jejich profesnímu růstu a kariéře důstojníka ozbrojených sil. „Děkuji Vám za vaši práci a nemalé úsilí, které jste vynaložili při studiu. Věřím, že jste získali řadu znalostí, které zúročíte ve své budoucí profesní kariéře,“ uvedl plukovník Tibor Budík ve svém proslovu. „Sloužím vlasti“ zaznělo následně s hrdostí z úst každého čerstvého absolventa kariérového kurzu při přebírání svého osvědčení.

Na závěr ceremoniálu poděkoval plukovník Tibor Budík za přípravu celého e-learningového kurzu a realizaci hladkému průběhu závěrečných zkoušek lektorům Centra kariérové přípravy nižších důstojníků. Ti byli u slavnostního ceremoniálu přítomni společně s náčelníky úseku absolventů kurzu z posádky Vyškov. Velký dík patří i rodinným příslušníkům a velitelům, kteří posluchačům kariérové kurzu poskytli podmínky pro jejich úspěšné ukončení studia.


Text: majorka Hana Malachová, Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků

Foto: kapitán Radek Švehla, Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. Červen 2022)