249 úspěšných posluchačů Kurzu pro nižší důstojníky

249 úspěšných posluchačů Kurzu pro nižší důstojníky

V uplynulých dnech obdrželo 249 důstojníků osvědčení o absolvování Kurzu pro nižší důstojníky, který je realizován pod vedením Centra kariérové přípravy nižších důstojníků VeV-VA Vyškov. I tento běh probíhal distanční formou s využitím e-learningu a účastnilo se ho 255 posluchačů ze 46 útvarů a zařízení rezortu ministerstva obrany.

Z důvodu platných omezení proti síření nemoci COVID-19 byla i tentokrát využívaná platforma EduWeb, kde byly pro posluchače připraveny jako základní studijní literatura e-knihy a studijní texty. K vybraným tématům navíc lektoři zpracovali videopřednášky, krátká vzdělávací videa nebo audio záznamy přednášek. Ze zpětné vazby posluchačů je patrné, že dostupné multimediální výukové materiály byly z jejich strany hodnoceny velmi pozitivně.

Z dostupných videopřednášek projevili posluchači velký zájem zejména o ty videopřednášky, jež doplňují a vysvětlují aplikaci teoretických pojmů v praxi. Ze získaných odpovědí posluchačů lze vyvodit, že Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků jde správnou cestou, neboť příprava multimediálního obsahu je v edukačním procesu přínosná a v dnešní době žádaná.

Vzhledem k tomu, že kariérový kurz obsahoval spoustu studijních materiálů, byla pro posluchače vytvořena tzv. VZDĚLÁVACÍ CESTA KURZU. Jejím cílem bylo posluchačům vizuálně přiblížit všechny edukační aktivity, které bylo nutné absolvovat pro úspěšné zvládnutí kurzu. Věříme, že i tato drobnost přispěla ke snadnějšímu pochopení nastavené filozofie kurzu.

Novinkou v kurzu bylo organizování synchronních třídnických hodin na platformě JITSI. V rámci této aktivity informovali vedoucí lektoři posluchače o organizačních záležitostech kurzu a zodpovídali jejich dotazy. Součástí třídnických hodin bylo i seznámení s výsledky evaluačních dotazníků, které posluchači vyplňovali po ukončení každého studijního bloku. Díky zajímavým podnětům získali lektoři řadu návrhů, z nichž některé již byly zapracovány.

Jedním z úkolů, který museli posluchači splnit, bylo vytvoření myšlenkové mapy. Ze získaných odpovědí evaluačního dotazníku je patrné, že se jedná o aktivitu, s níž se vojáci běžně nesetkávají. Nicméně, výsledné myšlenkové mapy předčily naše očekávání a bylo znát, že si s jejich zpracováním dali posluchači velmi záležet. Tematicky se myšlenkové mapy týkaly řady oblastí, např. služebního hodnocení. I z reakce posluchačů bylo patrné, že je práce bavila a viděli přínos v jejich využití v procesu učení, plánování nebo řešení problémů, a to nejen v osobním životě, ale i ve vojenské praxi. Jeden z posluchačů uvedl: „Jednoznačně tvorba mind-map byla pro mě velkým přínosem, jelikož to je dovednost, kterou člověk ocení až poté, co si její zpracování vyzkouší.“

Pro rok 2022 se připravuje nový koncept Kurzu pro nižší důstojníky, který bude kombinovat distanční a prezenční formu studia. K tomu náčelník Centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovník Střítecký uvádí: „Distanční forma kurzu vyhovuje nejen posluchačům, ale i velitelům vojenských útvarů a zařízení. Proto jsme hledali nové cesty, jak kariérové vzdělávání organizovat efektivnější formou v dalších letech.“ Ve spolupráci s gestorem kurzu Sekcí rozvoje sil MO byl připraven formát 8 + 8 (8 týdnů distanční a 8 týdnů prezenční výuky), jak je patrné na přiložené infografice. „Věříme, že jsme našli kompromis mezi požadavky velení AČR a nároky, jež jsou nezbytné pro získání požadovaných znalostí a dovedností posluchačů,“ uvádí podplukovník Střítecký.


Text a foto: major Václav Pokluda a majorka Hana Malachová,
Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. Listopad 2021)