Centrum dopravní výchovy uspořádalo již 8. ročník odborné konference

Centrum dopravní výchovy uspořádalo již 8. ročník odborné konference

Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil, to je téma odborné konference, kterou pravidelně začátkem měsíce listopadu pořádá Centrum dopravní výchovy Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově.

„Konference je určena pro osoby zabývající se bezpečností silniční dopravy a přípravou řidičů vozidel ozbrojených sil a učitelů řidičů,“ přibližuje náčelník Centra dopravní výchovy podplukovník Radoslav Mareček. Každoročně se jí tak účastní celá řada významných organizací a také osobností působící v této oblasti, a to jak z AČR, tak i mezirezortních subjektů. Letos mezi nejvýznamnější armádní hosty patřil ředitel Sekce podpory MO brigádní generál Jaromír Zůna, Policii České republiky zastupoval ředitel služby dopravní policie ČR plukovník Tomáš Lerch a celá řada dalších zástupců akademické obce českých a slovenských univerzit a dalších institucí.

„Osmý ročník této konference byl svým obsahem zaměřen na problematiku aktuálních požadavků na znalosti a dovednosti řidičů s ohledem na rozvoj dopravy a vývoj technických prostředků, analýzu příčin a důsledků nedodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích,“ přibližuje její organizátor plukovník Mareček, přičemž dodává, že specifickou tematikou byla příprava vojenských řidičů k plnění úkolů ve složitých klimatických, terénních a taktických podmínkách charakteristických pro předpokládané místo působení se zaměřením na řízení vozidel v náročném terénu a v proudu vysokou rychlostí.

„Naši konferenci považujeme za pozitivní přínos ke zvýšení bezpečnosti provozu vozidel nejen v armádě, ale i v celonárodním měřítku. Jsem potěšen, že se právě na půdě VeV – VA setkávají odborníci z této oblasti a prezentují své vědecké projekty, zkušenosti a praktické ukázky. Jsem přesvědčen, že tyto poznatky pomohou ostatním účastníkům konference k zefektivnění výcviku řidičů a umožní oboustranně prospěšné a potřebné prohloubení spolupráce mezi armádou a dalšími subjekty působícími v oblasti přípravy řidičů a bezpečnosti provozu vozidel,“ řekl při jejím zahájení velitel VeV – VA brigádní generál Ján Kožiak, který při této příležitosti zdůraznil: „Aktuálnost obsahu konference je odůvodněna současnou statistikou dopravních nehod, jejich příčiny a tragických následků. Základním prostředkem realizace úkolů ke zvýšení bezpečnosti provozu vozidel je, podle našeho názoru, promyšlený systém provádění přípravy vojenských řidičů, který musí odrážet současné i budoucí požadavky na vojenského profesionála. Zkušenosti ze zahraničních operací a příprava vojsk k nasazení dokládají akutní potřebu dokonalého zvládání vozidel ve všech možných situacích, klimatických a terénních podmínkách typických pro místa nasazení. Dokonalé zvládnutí techniky při bojovém nasazení má podstatný vliv na úspěšné plnění úkolů celé jednotky. Proto je jedním z hlavních cílů konference přispět ke zvýšení profesionality vojenských řidičů, jejich dovedností a schopností k plnění nejen specifických úkolů v zahraničích operacích, ale i v celém spektru operačních schopností naší armády na území České republiky.“

V rámci konference zazněla celá řada zajímavých a podnětných příspěvků, které budou koncem listopadu 2015 zveřejněny na intranetu VeV – VA v podobě sborníku. Mezi ty nejzajímavější vystoupení patřila přednáška o výsledcích experimentu zaměřeného na omezené výhledy řidičů z bojových vozidel PANDUR, IVECO a DINGO s ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Tento projekt byl řešen Ing. Et Ing. Martinou Mazánkovou, Ph.D., ve spolupráci s Centrem dopravní výchovy. Další zajímavé příspěvky přednesl Ing. Jiří Rýdel z VTÚ PV Vyškov a pplk. Mgr. Jan Ševčík z HVelVP Praha.

Součástí programu konference byla již tradičně také ukázka výcviku řidičů vozidel ozbrojených sil AČR, zaměřená tentokrát na specifické dovednosti vojenských řidičů a letos poprvé i řidičů vozidel Policie České republiky.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. Listopad 2015)