Centrum simulačních a trenažérových technologií vstupuje do nové etapy

Centrum simulačních a trenažérových technologií vstupuje do nové etapy

V pátek 12. listopadu se uskutečnilo v posádce Vyškov za účasti náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty a dalších hostů slavnostní otevření nové budovy Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT). Jde o objekt hodný 21. století, který představuje další výrazný posun ve výcviku jednotek.

„Nové podmínky nasazení Armády České republiky a prostředí NATO vyžadují mimo jiné i naplňování armádních ambicí při podílení se na přípravě štábů a jednotek armád států NATO v jednotném a interoperabilním prostředí pro všechny typy výcvikových simulací, ať již konstruktivní, virtuální, či živou simulaci. Z toho vyplývají i nové podmínky a úkoly pro CSTT, spojené i s výstavbou nové budovy centra zde v kasárnách Dědice,“ vysvětluje velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie brigádní generál Radek Hasala, do jehož podřízenosti CSTT patří, přičemž zdůrazňuje, že nová budova také sloučí dvě dosavadní působiště centra v Brně a Vyškově.

Výstavba třípatrové budovy započala v červenci 2019 a u symbolického přestřižení pásky tak nechyběli zástupci těch, kteří se na ní podíleli nejvýznamnější měrou. Patří mezi ně: STAEG Stavby, projekční kancelář INTAR a.s. Brno, AS PROJECT CZ s.r.o. Pelhřimov, Trade FIDES, a.s., AHNM, či Provozní středisko Vyškov. Ti také za svou práci při této příležitosti převzali nejen poděkování, ale i ocenění. Co zde bude nyní probíhat, prozrazuje současný velitel CSTT podplukovník Přemysl Tuček: „Půjde o postupné nastěhování vedení CSTT, dalšího personálu a technologií, s tím, že realizace technologie proběhne celkem ve třech fázích, a to v letech 2022-2024,“ vysvětluje podplukovník Tuček a dodává, že po dokončení druhé fáze a přestěhování brněnské části včetně taktického simulátoru, dosáhne centrum nové schopnosti přípravy brigádního úkolového uskupení (BÚU) v nové budově k 1.6.2023, kdy bude schopno zabezpečit výcvik v souladu s doktrínou operační přípravy. S tím souvisí také celá řada opatření, kdy například dojde k přerušení výcviku v termínu od konce září 2022 do května 2023, z důvodu demontáže vybavení taktického simulátoru, jeho přemístění a instalace ve Vyškově a zároveň k přestěhování brněnské části, přičemž v měsíci duben až červen 2023 bude prováděn zkušební provoz na nové budově. „Třetí fáze realizace technologie pak proběhne v roce 2024, což představuje část taktického simulátoru,“ doplňuje na závěr podplukovník Tuček. Rozšíření schopností se promítne i do postupného navýšení personálu. Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata při této příležitosti zmínil, že technologie a simulace jsou budoucnost a přibližují nás tak nejen současnému bojišti, ale i dalším novým schopnostem v oblasti krizového řízení, například v podobě simulací nejrůznějších živelních pohrom.

V loňském roce oslavilo CSTT již 20. výročí svého fungování. Vzniklo jako praktický výsledek úkolů stanovených v Koncepci zavádění simulační a trenažérové techniky do Armády České republiky z roku 1998. K 1. lednu 2000 nejprve vzniklo Národní centrum simulačních a trenažérových technologií jako součást tehdejší Vojenské akademie v Brně a k 1. září 2000 pak Výcvikové středisko pozemních sil jako součást Vojenské akademie ve Vyškově. V důsledku úkolů stanovených reformou AČR byly k 1. dubnu 2003 Národní centrum simulačních trenažérových technologií v Brně a Výcvikové středisko pozemních sil ve Vyškově organizačně sloučeny do Centra simulačních a trenažérových technologií a dány do podřízenosti vznikajícího 4. velitelství výcviku a tvorby doktrín ve Vyškově (v současnosti VeV-VA). Tímto datem tedy začala oficiální doba činnosti současného centra, které mělo velitelství a dvě relativně samostatná střediska. Velitelství centra a jedno středisko bylo zřízeno v Brně, druhé středisko bylo ve Vyškově. Toto dělení bylo formálně zachováno s tím, že střediska byla transformována na odbory simulačních a trenažérových technologií. Poslání, hlavní úkoly a určení centra i současných odborů zůstaly zachovány a jejich struktura prošla dílčími úpravami tak, aby byly optimalizovány požadavky na řízení a úkoly centra.

Z původně malého pracoviště, co do počtu personálu, rozsahu plněných úkolů a věhlasu bylo proměněno na centrum se širokou škálou činností, od plnění výcvikových úkolů ve prospěch štábů a velitelů AČR, zabezpečování cvičení s mezinárodní účastí, ve prospěch přípravy příslušníků Vojenské policie, záchranných útvarů, štábů prvků Integrovaného záchranného systému, přes vzdělávání studentů současné Univerzity obrany, ale i jiných vysokých škol a univerzit ČR, až po naplňování expertní a experimentální činností v oblasti rozvoje AČR v oblasti aplikace simulačních a trenažérových technologií ve vojenství.

Technologie pro nové schopnosti, cílové schopnosti CSTT představují:

  • nákup simulačního vybavení pro přípravu vyšších taktických celků a operačního velitelství;
  • nákup simulačního prostředku pro řešení krizových stavů;
  • nákup, pořízení nového systému konstruktivní simulace pro přípravu štábů;
  • implementace nástrojů velení a řízení NATO (LOGFAS, TOPFAS…);
  • pořízení nástrojů pro realizaci operační analýzy.

Tyto technologie jsou plánovány v letech od roku 2025. Dosáhnout cílové schopnosti dle Střednědobého plánu by tak CSTT mělo v roce 2026.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. Listopad 2021)