Kurz „Mezinárodní humanitární právo“ realizovaný ve spolupráci s ČČK opět ve Vyškově

Kurz „Mezinárodní humanitární právo“ realizovaný ve spolupráci s ČČK opět ve Vyškově

V průběhu tohoto víkendu, ve dnech 27. až 29. května 2016, se uskutečnil opět další třídenní akreditovaný vzdělávací kurz „Mezinárodní humanitární právo“, který je pravidelně realizován Odborem profesní přípravy v úzké spolupráci s Českým červeným křížem a Ministerstvem obrany ČR.

Hlavním cílem kurzu bylo rozšíření základních znalostí z oblasti mezinárodního práva, zejména pak práva ozbrojeného konfliktu, včetně získání praktických dovedností ze strany posluchačů v řešení konkrétních modelových situací. Probíraná tematika se z tohoto důvodu týkala nejen činnosti a poslání MV ČK, ale i zásad a pravidel regulujícím vedení ozbrojených konfliktů, chráněným osobám, individuální odpovědnosti, stíhání válečných zločinů a jiných narušení MHP, včetně řešení aktuálních otázek samotné implementace MHP v ozbrojených silách.

Stejně tak účelem jednotlivých zaměstnání bylo poznat a pochopit příslušné mechanizmy zajištění mezinárodně právní ochrany obětí ozbrojených konfliktů, včetně zvládnutí aplikace základních zásad MHP a dovolených způsobů vedení bojových operací. Proto bylo lektory v rámci jednotlivých zaměstnání, realizovaných formou přednášek a praktických cvičení, opakovaně poukazováno na důležitost dobré znalosti problematiky, zejména s přihlédnutím na současnou situaci ve světě, kdy i přes snahy mezinárodního společenství neustále v jeho různých částech dochází k četným vnitřním ozbrojeným konfliktům s následnými negativními dopady na civilní osoby.

Ne méně důležitým cílem realizovaného kurzu byla i samotná příprava lektorů UO Brno, VeV – VA a dalšího personálu AČR, a to zejména v rozšíření jejich základních znalostí a dovedností z této oblasti práva, včetně pochopení příslušných mechanismů a praktické aplikace mezinárodního práva v rámci ozbrojených konfliktů, včetně nutnosti zajištění ochrany lidských práv. Tuto skutečnost potvrzuje i samotné vyjádření posluchačů z UO a VeV – VA, kteří v závěru kurzu uvedli, že „nově získané informace přinesou významný posun v jejich dalším profesionálním životě, kdy zde nabyté znalosti a praktické dovednosti budou z jejich strany následně využity zejména v rámci přípravy dalších profesionálů a realizovaných kurzů u těchto vzdělávacích institucí“.

Všichni účastníci po závěrečném pohovoru a přezkoušení obdrželi z rukou prezidenta Dr. Marka Jukla osvědčení o jeho úspěšném absolvování.


Text: Mgr. Jaroslav SZTEFEK, Odbor profesní přípravy, Úsek kariérové přípravy
Foto: archiv

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. Červen 2016)