Příprava vedoucích praporčíků rot

Příprava vedoucích praporčíků rot

V pátek 2. 2. 2024 před komisí Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, posílenou o příslušníky ze štábu Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) a Úseku rozvoje metod, forem a prostředků přípravy, složilo závěrečnou zkoušku pět absolventů kurzu Příprava vedoucích praporčíků rot.

Tou prokazovali, že jsou schopni aplikovat své znalosti a zkušenosti při prezentaci a obhajobě výsledků své práce. Samotná zkouška byla vyvrcholením týdenního kurzu pro vybrané zástupce praporčického sboru z jednotlivých útvarů AČR a jednotek Aktivních záloh (AZ). Během seminářů, přednášek a cvičení se zdokonalovali v teoretických znalostech zaměřených na vedení, rozvoj a hodnocení podřízených. Praktická stránka kurzu prověřila úroveň prezentačních dovedností a schopnost obhajoby vlastních návrhů opatření ke stabilizaci personální situace u svých jednotek.

Přidanou hodnotou účasti v kurzu je vždy vzájemná výměna zkušeností mezi samotnými vedoucími praporčíky v rolích posluchačů. Proto se často v kurzu objevovala diskuze nad rozdíly v práci vedoucího praporčíka u rot AČR a u jednotek AZ, jež vychází ze specifických podmínek služby v AZ definovaných zákonem o AZ a také v odlišném materiálovém vybavení jednotlivých rot AZ.

Kurz poprvé navštívil vrchní praporčík AČR z pověření štábní praporčík Libor Dufek, kterého doprovázeli i další vrchní praporčíci, a to štábní praporčík Michal Hlava z Velitelství informačních a kybernetických sil a štábní praporčík Radek Vajdečka (VeV-VA). Během společné panelové diskuze odpovídali na dotazy posluchačů a předávali praktické zkušenosti ze své práce vrchních praporčíků, přičemž ústředním tématem diskuze byla problematika budování důvěry při naplňování role vrchního praporčíka ve velitelském týmu.

Funkce vedoucích praporčíků rot jsou předstupněm, ve kterých se příslušníci praporčického sboru potýkají s prvními kroky transformace z taktické úrovně vedení lidí na úroveň operační. Uvědomují si, že jejich vliv, doporučení a přijímaná opatření míří na širší skupiny příslušníků než četa vojáků. Absolventi kurzu Příprava vedoucích praporčíků již mohou začít s uplatňováním nových znalostí, principů v praxi při podpoře velitelů roty v oblasti přípravy a rozvoje poddůstojnického a praporčického sboru.


Text: nadpraporčík Bc. Martin Remeš, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků (Praporčická škola)
Foto: archiv Praporčické školy

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Únor 2024)