U centra simulačních a trenažérových technologií vrcholí letošní sezóna

U centra simulačních a trenažérových technologií vrcholí letošní sezóna

Vyvrcholením simulační sezóny roku 2017 u centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT) Brno je probíhající výcvik Kurzu nižších důstojníků (KND) Velitelství výcviku – Vojenské Akademie Vyškov (VeV – VA) a Spojovací nácvik příslušníků spojovací roty 4. brigády rychlého nasazení (4.brn) Žatec.

Cílem výcviku kurzu KND je seznámit sedmdesát nižších důstojníků z různých druhů jednotek AČR s činností štábu tankového praporu a plněním úkolů velitelů rot při vedení bojové činnosti v operaci SUMMIT 2017.

Výcvik je rozdělen na dva dvoudenní bloky tak, aby byla optimálně využita odborná zkušenost zúčastněných mentorů bojových útvarů AČR a VeV – VA a byl efektivně veden výcvik poloviny příslušníků kurzu KND. Druhá polovina příslušníků kurzu v témže čase pracuje na přípravě bojové dokumentace a připravuje se na závěrečné zkoušky v kurzu. Řídící cvičení major Josef Střítecký z VeV – VA tak navázal na výcvik, který proběhl u CSTT Brno v dubnu letošního roku a bude i nadále u CSTT probíhat.

CSTT Brno připravilo komunikační a informační podporu zahrnující rádiové sítě velitele brigádního úkolového uskupení, velitele tankového praporu, průzkumu a logistiky a mailovou datovou komunikaci mezi jednotlivými skupinami štábu a veliteli rot. Situace bojové činnosti cvičícího praporu a jednotek nepřítele je rozehrávána prostřednictvím konstruktivního simulátoru, obsluhovaným zkušenými operátory spojovací roty 7. mechanizované brigády Hranice, kteří se nemalou měrou podílejí na bezproblémovém využití konstruktivní simulace při vedení bojové činnosti cvičících.

Jako podpůrný prostředek simulace pro tvorbu rozehry je využita aplikace JEMM (Joint Exercise Management Module), prostředek schopný přes webové rozhraní podporovat činnost skupiny rozehry při realizaci jednotlivých incidentů. Průběh cvičení je hodnocen skupinou rozboru, v závěru každého dne je pak touto skupinou provedeno dílčí vyhodnocení činnosti cvičících, upozornění na nedostatky a stanovení opatření pro nápravu vzniklých nedostatků na následující den.

Nácvik spojovacích odborností padesáti příslušníků 4. brigády rychlého nasazení Žatec probíhá s využitím Simulačního komunikačního systému taktického simulátoru a Informačním systémem velení a řízení instalovaného u CSTT. Cílem spojovacího nácviku je zdokonalit obsluhy spojovacích provozoven a radiových stanic ve vedení radiového provozu, zdokonalit je ve využívání systému BVIS k předávání a přebírání datových zpráv, administraci systému ISVŘ a dále je připravit na plnění úkolů kontrolních cvičeních.

Výcvik příslušníků spojovací roty podpořily přednášky příslušníků CIRC (Computer Incident Response Center) s praktickou ukázkou narušení WIFI sítě, Centra OTSVŘ s ukázkou možností výcviku jednotky a propojení jednotlivých míst velení a v neposlední řadě i přednášky příslušníků praporu elektronického boje Opava.

Souběžný výcvik klade vysoké nároky na koordinaci činnosti zabezpečujícího personálu CSTT a řídícího štábu, mentorů a lektorů, optimalizaci využití informační techniky a taktického simulátoru a také využití přidělených učeben Univerzitou obrany, které stejně jako ostatním externím spolupracovníkům touto cestou děkujeme.

Závěrem můžeme konstatovat, že CSTT Brno jako unikátní útvar AČR potvrdil svou nezbytnou úlohu při přípravě personálu a jednotek Armády České republiky.


Text: podplukovník Jiří Simmer, náčelník CSTT Brno

Foto: archiv CSTT

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Prosinec 2017)