Ve Vyškově proběhl odborný seminář instruktorů vojenského lezení

Ve Vyškově proběhl odborný seminář instruktorů vojenského lezení

Seminář proběhl ve dnech 6. - 7. dubna pod záštitou velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) plukovníka gšt. Josefa Kopeckého a odbornou záštitou vedoucího Oddělení záchranné a výsadkové služby a tělesné výchovy (OdZVSlTV) Sekce rozvoje a plánování schopností MO plukovníka Miroslava Jebavého.

„Cílem semináře bylo seznámit účastníky s novými poznatky a legislativou ve výcviku vojenského lezení a vytýčit perspektivy a trendy přípravy pro tuto oblast speciální tělesné přípravy,“ přibližuje hlavní organizátor, kapitán Jiří Pevný z vyškovského úseku tělesné výchovy.

Slavnostního zahájení dvoudenního semináře, za účasti 61 instruktorů vojenského lezení, se ujal zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt.Rudolf Honzák, po němž již pokračoval svým úvodním příspěvkem problematiky vojenského lezení (VL) odborný garant plukovník Miroslav Jebavý. Ve středečním programu dále zazněly příspěvky věnované legislativě pro VL, revizím a značení horolezeckého materiálu, oblastem pro výcvik VL a zdravotní problematice. Účastníci měli možnost načerpat poznatky z takových přednášek, jako byly: Systém přípravy instruktorů ČHS, Lezecké oblasti a jejich správa, Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, Textilní materiály a extrémní vlivy počasí, Druhy používaných textilních membrán a jejich vliv na člověka. Mezi zajímavé bezesporu patřily i příspěvky z oblasti historie VL či Lavinová problematika. Večer se soutěžilo ve visu na lezeckém trenažéru. V tom se nejlépe předvedl nrtm. Jakub Červenka. Stranou nezůstala ani oblast tréninku ve sportovním lezení se zaměřením na zvyšování lezecké výkonnosti. Zbytek druhého dne semináře pak patřil již praktické části na lezecké stěně, technikám jištění, jistícím pomůckám a zvyšování lezecké výkonnosti.

Součástí semináře byly i praktické prezentace zástupců firem, jako jsou: Hudy sport- generální partner akce, tilak, singing rock, vertical, lanex, total outdoor, amuerte, rock empire. Nezapomenutelným zážitkem pak bylo zajímavé povídání s filmy o lezení, nejen v Patagonii v podání Jindřicha Hudečka, zakladatele sítě Hudy sport.

„Toto setkání potvrdilo, že je vhodnou formou a příležitostí pro výměnu zkušeností, stanovení požadavků a trendů v přípravě instruktorů vojenského lezení nejen v současnosti, ale především v blízké budoucnosti“, shrnuje seminář kapitán Jiří Pevný a potvrzuje, že se ujal natolik, že již nyní se plánuje jeho opakování.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA, nrtm. Emil Ponikelský


Z Příspěvků odborného semináře instruktorů vojenského lezení

Jiří Baláš

Vědecký pracovník a odborný asistent na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Zabývá se především fyziologickou odezvou aktivit v přírodě. Publikoval přes 20 vědeckých studií v mezinárodních časopisech k problematice lezeckého výkonu, zotavení a efektu lezení na tělesnou zdatnost.  Je členem komise soutěžního lezení ČHS, kde má na starosti problematiku diagnostiky seniorské a juniorské reprezentace a udělování trenérských licencí.  V rámci asociace IRCRA (International Rock Climbing Research Association) se podílí na vývoji testové baterie pro hodnocení lezecké výkonnosti.

Přednáška, praktická ukázka

Obsahem přednášky bylo představení konceptu tréninku ve sportovním lezení. Načrtnutí struktury výkonu v lezení. Diskutovány vlivy antropometrie a kondičních předpokladů na výkon.   Dále byly představeny zásady realizace tréninku a problematika lezeckých zranění.

Janek Bednařík

Horský vůdce UIAGM, horolezec, skialpinista.
Doprovázel nevidomého horolezce Jana Říhu při výstupech na Elbrus, El Capitan a Macochu. Pracoval jako heliski guide v Kanadě. Dlouhodobě se věnuje lavinové problematice. Má rád hory, lyžování a sníh. Pracuje jako obchodník ve firmě HUDYsport a.s..

Přednáška, praktická ukázka

Aktivní prostředky ochrany v lavinách. Techniky jištění a různé druhy jistících pomůcek.

Karel Berndt

Horolezectví se věnuje organizovaně od roku 1975, Od r. 1977 dělal výškové práce na laně jako brigádu a později jako živnostník na plný úvazek. V oddíle dělal hospodáře a později vedoucího výškových prací. Absolvoval semináře cvičitelů mládeže a vedl skupinu mladých horolezců. V rámci výcviku mládeže pořádal celostátní soutěže mládeže. Od osmdesátých let dělal správce skal v oblastní vrcholové komisi - Dubské skály. Na jaře 2006 obnovil OVK – Praha a Střední Čechy, kde působí jako předseda. Od roku 2012 je členem VV ČHS a od podzimu 2013 předsedou centrální vrcholové komise.

Přednáška

Organizační struktura ČHS, činnost centrální vrcholové komise, školení správců skal a ochrana životního prostředí. Postup prací při výměně a osazování jištění, materiál používaný pro pískovcové a nepískovcové oblasti. Geologie lezeckých oblastí.

Tomáš Funfálek

V roce 2015 zakončil studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze diplomovou prací na téma: „Vliv textilní membrány na dynamiku změn fyziologických ukazatelů zátěže“.
Aktivně provozuje skialpinismus a lezení - nejčastěji Rakouské Alpy, Švýcarsko a ČR, dříve reprezentant v judu. Armádní specializace lezení, přesuny na sněhu a ledu.

Přednáška

Prezentace se zabývala vlivem ochranné „shell“ vrstvy na fyziologickou odezvu organizmu a subjektivním vnímáním této zátěže v závislosti na typu „shell“ oděvu. Vysvětlil základní principy energetického krytí pohybu, termoregulace, dehydratace a způsoby ztrát tepla.  

Martin Honzík

Od r. 2000 zaměstnán na Letecké záchranné službě Hradec Králové, kde pracuje jako vedoucí letecký záchranář a zajišťuje výcvik personálu letecké záchranné služby v oblasti speciálních leteckých činností a lanové záchrany. Člen lékařské a metodické komise Českého horolezeckého svazu (pracuje jako lektor obou komisí). Instruktor horolezectví Českého horolezeckého svazu a člen Společnosti horské medicíny. Externí instruktor BATLS/BARTS (Battlefield Advanced Trauma Life Support / Battlefield Advanced Resuscitation Techniqes and Skills) na Fakultě vojenského zdravotnictví – Univerzita obrany v Hradci Králové. Učí první pomoc, zejména se zaměřením na odlehlé oblasti včetně pořádání speciálních kurzů záchrany (např. pro výškové pracovníky, horolezce, stromolezce, horské vůdce a průvodce, instruktory horolezectví atd.).

Přednáška

Dlouhodobý pasivní vis lezce v laně s sebou přináší zdravotní rizika, která mohou pro takto postiženou osobu znamenat i bezprostřední ohrožení života. Prezentace se snažila shrnout aktuální poznatky z této problematiky, kdy v úvodu sdělení byla vysvětlena patofyziologie traumatu z visu. V návaznosti na ni jsou vyvráceny některé mýty a polopravdy stran první pomoci u osob vyproštěných z dlouhodobého visu. V závěru sdělení byla uvedena aktuální doporučení a postupy pro záchranu osob stižených traumatem z visu.

Miroslav Jebavý

Vedoucí oddělení ZVSlTV SRPS MO a zároveň hlavní tělovýchovný pracovník AČR. Jeden z prvních vedoucích instruktorů vojenského lezení (od roku 1997).

Přednáška

Úvodní slovo, pravidla výcviku vojenského lezení mimo VVP. Prostory pro výcvik vojenského lezení a aktuální seznam VŠZ.

Roman Kamler

Zakladatel outdoorové značky Tilak.

Přednáška

„Moderní textilie v boji proti ztrátě tepla“. Teorie ztráty tepla a jak se tomu bránit. Přehled materiálů na trhu a jejich porovnání. Parametry, testování. Správná údržba funkčního oblečení.

Roman Kéval

Starší zdravotnický záchranář úseku přípravy zdravotnických odborností.

Absolvent oboru zdravotnický záchranář na FVZ UO v Hradci Králové.

Přednáška

Seznámení s předpisem Zdrav-6-2 a jeho dodatky.

Objasnění využití předpisu a povinností vyplývajících z něj. 

Používání předpisu Zdrav-6-2 při plánování zdravotnického zabezpečení výcviku.

Vladimír Michalička

Odborný asistent na Vojenském oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vedoucí instruktor vojenského lezení (odborný garant této oblasti STP) a vedoucí instruktor přesunů na sněhu a ledu. Autor „Směrnice k provádění revizí horolezeckého materiálu v AČR“, VeSpS AČR.

Přednáška

Objasnila systém provádění revizí horolezeckého materiálu v podmínkách AČR, jeho evidenci, údržbu a značení. Druhá část přednášky řešila současnou legislativu pro výcvik ve vojenském lezení.

Dalibor Plíšek

Zaměstnanec firmy SINGING ROCK od 2006.

Customer service manager, vedoucí oddělení WORKING CZ a SK koordinuje a vede POLYGON team. Provádí testování a vývoj osobních ochranných prostředků a pomůcek. Školitel BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Přednáška

Vše o osobních ochranných prostředcích proti pádům z výšky.

Emil Ponikelský

Instruktor speciální tělesné přípravy 43. výsadkový prapor, Chrudim. Lektor metodické komise ČHS, Instruktor horolezectví ČHS (High Alpine Leader UIAA), předseda horolezeckého oddílu HO kotelna Chrudim a vedoucí instruktor vojenského lezení.

Přednáška

Systém přípravy instruktorů ČHS na jednotlivé stupně úrovně kvalifikace, instruktor sportovního lezení (Sport Climbing Instructor) – SCI, instruktor skalního lezení (Rock Climbing Instructor) – RCI a instruktor horolezectví (High Alpine Leader) – HAL. Podmínky pro přijetí do instruktorských kurzů a doškolení.

Jan Příkazský

V současné době instruktor speciální tělesné přípravy 153. ženijního praporu Olomouc, dříve velitel záchranného družstva SZR Olomouc. Vedoucí instruktor vojenského lezení a garant této oblasti STP u PoS.

Přednáška

Mapovala vývoj vojenského lezení od roku 1914 po současnost.

Karel Sýkora

Odborný asistent na Vojenském oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vedoucí instruktor přesunů na sněhu a ledu, instruktor vojenského lezení. Spolu s Ladislevem Siegerem a Karlem Roubíkem uskutečnili výzkum na téma: „Patofyziologie úmrtí obětí pod sněhovou lavinou“.

Přednáška

Příspěvek objasnil známé patofyziologické jevy při zasypání sněhovou lavinou a přiblížil nejnovější studie v této problematice. Součástí příspěvku byla i prezentace výzkumu ohledně ventilačně-respiračních změn při dýchání do simulované sněhové laviny.

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. Duben 2016)