Velitelská příprava Krajského vojenského velitelství hl. města Praha na cvičení Hradba 2021

Velitelská příprava Krajského vojenského velitelství hl. města Praha na cvičení Hradba 2021

V rámci přípravy na cvičení HRADBA 2021 absolvovali příslušníci Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha (KVV HMP) a velitelského sboru pěší roty Aktivní zálohy (AZ) od 27. června do 2. července výcvik v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT) v Brně.

Ještě v Praze před odjezdem prošli vojáci AZ vstupní lékařskou prohlídkou v Centru zdravotních služeb Praha – Kbely. Všichni byli zdravotně způsobilí, takže velitel roty mohl řediteli Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha plukovníku gšt. Ing. Mariánu Margai nahlásit plný počet cvičících AZ.

Po příjezdu do Brna a  ubytování si vojáci AZ nastoupili k zahájení zaměstnání. Od 13. hodiny probíhala povinná školení počínaje bezpečností práce, požární ochranou až po opatření k dodržování přísných hygienických podmínek. Dále byli vojáci poučeni, jak se mají chovat při komunikaci s novináři a co smějí a nesmějí zveřejňovat na sociálních sítích. Poté vojáci AZ obdrželi ochranné pomůcky jako respirátory a dezinfekci.

Pak už začalo samotné cvičení, kdy zástupce řídícího cvičení podplukovník Ing. Pavel Kácl, MBA, vyhlásil operační rozkaz ředitele KVV HMP. Úkolem velitelů AZ bylo tento dokument analyzovat, pochopit úkol a připravit si vlastní bojovou dokumentaci na úrovni velitel roty, velitelé čet a velitelé družstev. Před spuštěním simulace prezentovali velitel roty a velitelé čet svou bojovou dokumentaci před řídícím cvičení formou vydání bojového rozkazu svým podřízeným.

Cílem cvičení bylo připravit velitelský sbor na zářijové cvičení HRADBA 2021. Hlavním úkolem bylo u velitelů prověřit, jak dokážou naplánovat přesun jednotky, převzít objekt důležitý pro obranu státu a zajistit jeho ochranu, obranu a střežení. V rámci těchto činností museli reagovat na nenadálé situace a incidenty vojenského i nevojenského charakteru. Tímto mohl řídící štáb cvičení sledovat, jak velitelé tyto incidenty řeší a jestli volí optimální postup.

V rámci vyhodnocení činnosti prvního dne cvičení zástupce řídícího cvičení podplukovník Ing. Pavel Kácl, MBA, vojákům připomenul, že při rozhodovacím procesu je klíčová každá informace, možná na první pohled nevýznamná, která má ale nakonec zásadní vliv na přijetí správného rozhodnutí. Při simulacích si tak vojáci AZ procvičili nejen práci s mapou při plánování přesunu své jednotky, vedení radiového provozu i použití formalizovaných hlášení. Úkolem řídícího štábu bylo sledovat předávání informací napříč všemi stupni velení a vyhodnocovat, jakým způsobem velitelé řešili situace a jak využívali standardní operační postupy.

Při závěrečném vyhodnocení cvičení poděkoval ředitel KVV HMP všem zúčastněným za aktivní přístup a splnění úkolů výcviku a také pracovníkům CSTT Brno, jmenovitě kapitánu Ing. Radoslavu Ježovi a nadporučici Ing. Bc. Michaele Říhové za podporu, kvalitní přípravu cvičení, poskytnuté prostory a materiál. Při této příležitosti rovněž ředitel vyhlásil personální rozkaz veliteli roty nadporučíku Ing. Petru Hamannovi, kterým ho k 1. červenci 2021 oficiálně jmenoval do hodnosti kapitána.


Text a foto: kpt. Mgr. Martina Sofie Halíková, KVV HMP

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Červenec 2021)