Zahájen kurz nižších důstojníků – kombinovaná forma

Zahájen kurz nižších důstojníků – kombinovaná forma

Dne 18.6.2018 byl zahájen nový kurz nižších důstojníků v kombinované formě. Do tohoto kurzu nastoupilo 90 účastníků z různých součástí Resortu MO. Účastníci kurzu jsou rozdělení do třech čet, přičemž naší snahou je vyvážená kombinace různých odborností a specializací v jednotlivých četách z důvodu vzájemného poznání a předání dosavadních zkušeností.

V den zahájení kurzu přivítal všechny posluchače náčelník centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovník Josef Střítecký a náčelník odboru profesní přípravy plukovník gšt. Tibor Budík, který ve svém vystoupení zdůraznil potřebu kariérového vzdělávání důstojnického sboru a všem studentům popřál hodně úspěchů a vytrvalosti k úspěšnému zvládnutí kurzu a k dosažení co nejlepších výsledků.

Cílem kariérového kurzu nižších důstojníků je získání kvalifikačního požadavku pro výkon služby v hodnosti kapitána, dále pak získání znalostí, dovedností a postojů, které jsou společné pro všechny odbornosti a specializace. Kurz plní také roli socializační, proto bude kladen důraz na vzájemnou spolupráci během jednotlivých vzdělávacích aktivit. Obsah kurzu vychází z aktuálního požadavku útvarů a zařízení AČR, který se snažíme provázat s Národní soustavou povolání, kde jsou uvedeny kompetenční požadavky na kapitána ozbrojených sil ČR z Centrální databáze kompetencí.

Kurz je obsahově rozdělen do šesti hlavních částí. Vojenské umění a profesní příprava, Leadership a vojenská etika, Úvod do obranných a bezpečnostních studií, Základy řízení – výstavba ozbrojených sil, Plánování operací na stupni prapor a Závěrečné ústní přezkoušení před komisí.

V rámci kurzu budou mít studenti k dispozici dva e-learningové programy. Prvním programem je virtuální třída Google Classroom, kde budou mít studenti přístup k online rozvrhu a k odkazům na jednotlivé tipy rozvoje v oblastech obecných dovedností a měkkých kompetencí. Druhým programem je EDUWEB běžící na vnitřní armádní síti, který bude sloužit k možnosti studia elektronických vojenských publikací a prezentací a k ověřování získaných vědomostí v jednotlivých dílčích testech.

Vzdělávání nižších důstojníků je klíčové pro rozvoj důstojnického sboru AČR a je vzájemně provázáno s ostatními kariérovými kurzy. Důležitost vzdělávání důstojníků si uvědomoval již Tomáš Garrigue Masaryk, a proto si na závěr připomeňme jeho výroky, které nabývají významu i v dnešní době.

„Pravý důstojník musí se proto pro svou službu stále učiti, musí se stále vzdělávati a zdokonalovati nejen ve vědomostech vojenských, ale i všeobecných.“

„Moderní důstojník musí být prakticky vším – dobrým velitelem, vychovatelem, kamarádem, odborníkem na mnoho profesí, ale také musí být dobře zorientován v politickém dění ve státě“.


Text: kapitán Václav Pokluda

Foto: praporčík Adam Kopecký

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. Červen 2018)