Záložníci poprvé povoláni na cvičení formou e-learningu

Záložníci poprvé povoláni na cvičení formou e-learningu

Stejně jako příslušníci našich kariérových kurzů využívají nyní e-learning, aneb distanční způsob vzdělávání, i příslušníci Aktivní zálohy OS ČR. Ti mají zařazen tento pilotní projekt místo zrušeného výcviku z důvodu pandemie covid-19.

Takže počítače, notebooky, mobily, přidělené heslo a vzhůru k netradičnímu plnění úkolů v rámci připravených studijních materiálů na našem EduWeb. Jak vypadá takový kurz pro záložníky a odpovědi na další otázky si můžete přečíst v rozhovoru s příslušníci Úseku výuky všeobecných předmětů Centra kariérové přípravy nižších důstojníků Odboru profesní přípravy majorkou Ing. et Ing. Hanou Malachovou, Ph.D.

Studijní materiály každého e-learnigového kurzu jsou rozdělené do dílčích oblastí a obsahují kromě studijních textů i odkazy na další zdroje informací, texty ze strategií, koncepcí, zákonů a jiných právních předpisů, ale i příklady z praxe. Na konci jednotlivých oblastí jsou k dispozici mini kvízy, kterými je možné si prověřit, zda uživatelé studovali pozorně. Tyto mini kvízy obsahují otázky z jednotlivých témat a počet absolvování těchto mini kvízů není omezen. Vojáci a vojákyně AZ mají takto možnost otestovat si, jak dosáhli výukových cílů.

 1. Jaká je podoba e-learningových kurzů?
  E-learning je distanční způsob vzdělávání, který využívá informační technologie. Vojáci a vojákyně AZ studují samostatně, svým tempem, bez okamžitého propojení s ostatními vojáky a vojákyněmi či vyučujícím. Jedná se v tomto případě o asynchronní spolupráci, při které jsou ale využívány diskusní fóra, e-maily, osobní zprávy.
 1. Pro koho jsou e-learningové kurzy určené?
  Připravené e-learningové kurzy jsou určené pro vojáky a vojákyně AZ, kterým byl buď na jaře nebo na podzim z důvodů nepříznivé epidemiologické situace zrušen výcvik. Armáda České republiky (AČR) proto změnila režim cvičení, jež se měla uskutečnit prezenčně a převedla je do e-learningové formy. Hlavním důvodem je usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 21. října 2020.
  Kurzy jsou samostatné pro:
  • poddůstojníky/mužstvo;
  • praporčíky;
  • důstojníky.
 1. Je e-learning efektivní?
  Ano, kurzy jsou doplněny interaktivními prvky, které udržují pozornost uživatelů. Jedná se o krátká videa, ale i vizuální předem nahrané přednášky, fotografie, schémata, tabulky a grafy. Po skončení každé z oblastí je k dispozici mini kvíz a na konci kurzu je zařazen závěrečný souhrnný test, který slouží k ověření získaných znalostí.
 1. Kde je možné e-learning studovat?
  Není nutné sedět doma u počítače, ale je možné studovat i na notebooku, tabletu nebo mobilním telefonu. Záleží na Vašich možnostech a zejména na tom, kde je to pro Vás nejpříjemnější. Studium je možné si časově rozvrhnout podle vašich možností kdykoliv během daného týdne.
 1. Kdo vytvořil profil kurzu?
  Studijní profily tří dostupných kurzů vytvořených pro jednotlivé hodnostní sbory zpracovala Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany, která odpovídá za koncepční činnost a za odborné a metodické řízení výstavby a rozvoje AČR.
 1. Jaký podíl na vytvoření kurzu mělo Velitelství výcviku-Vojenská akademie ve Vyškově?
  Velitelství výcviku-Vojenská akademie (VeV-VA) provedla analýzu poskytnutých materiálů, které byly dodány jednotlivými zpracovateli (Vzdušné síly AČR, Kybernetické síly a informační operace, Pozemní síly AČR, Speciální síly AČR, Univerzita obrany).
  Vzhledem ke skutečnosti, že VeV-VA běžně zabezpečuje kariérovou přípravu poddůstojníků, praporčíků i nižších důstojníků, byla v maximální možné míře využita témata a již zpracované studijní texty, jež jsou součástí kariérových kurzů pro vojáky z povolání. Následně byly studijní materiály příslušníky Centra kariérové přípravy nižších důstojníků a Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků roztříděny do logických celků tak, aby odpovídala stanoveným výukovým cílům kurzu. Jako nejvhodnější vzdělávací prostředek byla vybrána elektronická kniha, jejíž součásti jsou již zmiňovaná videa, fotografie, schémata, tabulky, apod.
  VeV-VA dále zabezpečuje:
  • distribuci výuky, to znamená, že se správné kurzy dostanou ke správným vojákům a vojákyním AZ, vytváří studijní plány, informuje o změnách v kurzech;
  • evidenci a reportování výsledků vzdělávání – e-learning ukládá informace o kurzech, výstupy ze zpětnovazebních testů a dotazníků, nasbírané informace analyzuje a reportuje;
  • řízení zdrojů pro výuku – získání studijních materiálů od lektorů a jejich zpracování do podoby elektronických knih;
  • plánování a organizování výuky – elektronické registrace, schvalování rolí a procesů, virtuální třídy podle termínu cvičení, zpřístupňování vzdělávacích akcí, sledování aktivit jednotlivých uživatelů od souhrnů po detaily.
    
 1. Co mají kurzy společné a v čem se odlišují?
  Jednotlivé e-learningové kurzy se svým obsahem výrazně liší, ale současně obsahují i společná témata.
  Co mají kurzy společné?
  Společnými tématy pro všechny tři kurzy je např. oblast Historie vojenství a tradic. Zde se jedná o téma působení Čechoslováků ve válečných konfliktech v první polovině 20. století, zapojení příslušníků AČR do vojenských operací v letech 1993-2020 a slavní čeští velitelé a vojevůdci. V oblasti Branné legislativy a mezinárodního humanitárního práva jsou společnými tématy: vojenské trestné činy, základní pravidla a zásady práva ozbrojeného konfliktu, chráněné osoby, dovolené způsoby a prostředky vedení ozbrojeného konfliktu. V oblasti Rozvoje ozbrojených sil jsou pak společná témata, která souvisí s kybernetickou bezpečností, s působením v kybernetickém prostoru, médií a kritickým myšlením. Pro e-learningové kurzy pro poddůstojníky/mužstvo a praporčíky je společnou oblastí vševojsková příprava, např. taktická příprava, topografická příprava, ženijní příprava, aj.
  A v čem se kurzy liší?
  Jediným e-learningovým kurzem, který se věnuje zbraním a technice je kurz pro poddůstojníky/mužstvo, zatímco e-learningový kurz pro důstojníky se jako jediný věnuje tématům, jež souvisí s obrannými a bezpečnostními studii a rozvojem AČR.
 1. Jaké jsou hlavní výhody e-learningových kurzů?
  Mezi hlavní výhody patří:
  • flexibilita, protože studovat je možné kdykoliv během stanoveného času (v závislosti na termínu plánovaného cvičení);
  • přístupné on-line, lze je pročítat na počítači, tabletu i v mobilu;
  • jednotná pravidla pro všechny studující;
  • jsou přehledně členěny do oblastí, knih a kapitol;
  • obsahují ilustrativní příklady z praxe;
  • rychlý přehled o získaných znalostech studujících;
  • získané znalosti je možné ověřit v mini kvízech.
 1. Jaké jsou nevýhody e-learningových kurzu?
  Samozřejmě, že pokud má něco výhody, tak zpravidla existují i nevýhody. U e-learningových kurzů se jedná hlavně o:
  • absenci osobního kontaktu;
  • nemožnost zeptat se na nejasnosti;
  • ne každé téma je vhodné pro distanční výuku.

O tomto tématu čtěte také zde: https://www.e15.cz/.../armadni-zaloznici-cvici-kvuli...


Text: za přispění majorky Hany Malachové zpracovala kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: majorka Hana Malachová, Úsek přípravy všeobecných předmětů

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. Listopad 2020)