Odborná konference „Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil“

Problematika bezpečnosti provozu není armádě lhostejná, protože sama je důležitým provozovatelem motorových vozidel a silniční přepravce. Svým aktivním přístupem se může armáda významně podílet na zlepšení stávající situace v dopravě a zapojit určitým podílem do jednotlivých projektů ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. S tímto cílem je organizována konference s názvem „Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil“.

Konference má přispět k naplnění deklarovaných cílů vládní politiky bezpečnosti silniční dopravy a zejména pak k aktivnějšímu a systematickému řešení problematiky bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Jedná se o široké spektrum odborných problémů, jak se ostatně odráží v zaměření a obsahu jednotlivých příspěvků.

Konference a její závěry přispějí k prohloubení spolupráce mezi jejími účastníky v rezortu ministerstva obrany i mimo něj a podpoří zvýšení kvality a efektivnosti řešených úkolů a projektů v jednotlivých oblastech problematiky bezpečnosti silničního provozu. Jedná se zejména o následující okruhy otázek:

  • tvorba legislativy a návazných rezortních norem pro přípravu řidičů a provoz motorových vozidel,
  • optimalizace procesu základní a zdokonalovací přípravy řidičů,
  • rozvoj a zavádění simulačních technologií, moderní výcvikové techniky a učebně výcvikové základny pro výcvik řidičů,
  • provádění dopravně bezpečnostní prevence v rezortu ministerstva obrany i v rámci spolupráce s veřejností,
  • rozvoj a zavádění moderních technologií do vozidel a při vytváření bezpečného dopravního prostředí.

Poslední, již 10. ročník této konference, se uskutečnil 7. listopadu 2018 a zúčastnili se ho zástupci rezortu Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, státní správy a samosprávy, civilních vědeckých a vzdělávacích institucí a osobnosti působící v oblasti bezpečnosti silničního provozu, přípravy řidičů a učitelů řidičů.

Konference byla zaměřena na vzdělávání personálu pro přípravu řidičů, byly řešeny požadavky na rezortní legislativu v přípravě řidičů vozidel ozbrojených sil a byly předneseny poznatky a závěry konference Evropské komise pro bezpečnost provozu v ozbrojených silách.

Součástí konference byla Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně provedena ukázka nárazových testů pro potřeby znalecké činnosti v oboru dopravních nehod.

Výstupem z konference je Sborník příspěvků, který je v elektronické verzi zveřejněn na těchto stránkách.

Z důvodu plnění opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 a plněním aktuálních výcvikových úkolů je původně plánovaná konference v roce 2020 zrušena.

Kontakt:
mjr. Ing. Jaroslav Omelka
tel: 702 009 286

Aktualizováno 11. 6. 2020

Ke stažení:

Česky