Průběh kurzů základní přípravy

Organizace výcviku:

 • V prvních dnech po nástupu vojáků do základní přípravy se organizuje jejich prezence, zařazení do výcvikového kurzu, konají se zdravotní prohlídky, vydává se výstroj a ostatní materiál, přijímají se další organizační opatření, aby mohl být zahájen výcvik.
 • Svým charakterem a důležitostí je základní příprava v kariéře každého vojáka velmi významná a neopakovatelná. Odborné a výchovné cíle nelze splnit v základní týdenní době služby vojáka. Proto je většina výcviku realizována v režimu nepřetržitého vojenského výcviku.
 • Nepřetržitý vojenský výcvik v základní přípravě zahrnuje teoretickou přípravu na učebnách, praktický výcvik na cvičištích, přípravu vojenského materiálu k výcviku, přesuny do prostoru výcviku a zpět, údržbu vojenského materiálu po ukončení výcviku, přípravu na zaměstnání příštího dne, samostatné studium, vyhodnocovací činnost a další výcviková opatření.
 • Doba, která je vyčleněna pro zaměstnání, je využívána efektivně a zaměstnání jsou vedena s vysokou intenzitou tak, aby každý voják poznal své možnosti při podávání extrémních výkonů a upevňoval tak svoji sebedůvěru. Z těchto důvodů jsou vojáci v průběhu zaměstnání vystavováni zvýšenému fyzickému a psychickému zatížení. V průběhu základní přípravy jsou navíc realizovány i několikadenní komplexní polní výcviky v terénu včetně nočních zaměstnání.

Základní příprava se plánuje v rámci:

 1. nepřetržitého vojenského výcviku (NVV) u rekrutů, budoucích studentů UO Brno a vojáků zařazených do zdokonalovacího kurzu základní přípravy.
  Standardní rozvržení výcviku:
  Po od 7:00 do Čt 16:00 hod.
  volno za NVV
  So – Ne volno
  Příklad týdenního rozvrhu zaměstnání naleznete zde.
   
 2. vojenského cvičení formou nepřetržitého vojenského výcviku u vojáků v záloze.
  Standardní rozvržení výcviku:

  Po od 7:00 do Čt 16:00 hod.
  Pá volno za NVV (osobní volno)
  So – Ne volno (osobní volno)

  Další informace k průběhu základní přípravy vojáků v záloze naleznete zde.

V průběhu kurzů základní přípravy je u nových příslušníků AČR organizována slavnostní vojenská přísaha za účasti představitelů státní správy a samosprávy, hlavních funkcionářů AČR, rodinných příslušníků a přátel vojáků.

Obsah základní přípravy je stejný pro všechny vojáky a vojákyně bez rozlišení jejich následného služebního zařazení.

 

Jednotlivé fáze základní přípravy:

I. fáze - Jsem voják!

 • tato fáze základní přípravy je velmi důležitá, neboť veškerá další příprava a úroveň závěrečné bojové připravenosti vojáka bude vycházet z této fáze
 • hlavním cílem přípravy je položit základy k dosažení požadovaných fyzických a psychických vlastností a schopností pro formování nového vojáka jako budoucího profesionála
 • voják je svými instruktory výcviku veden k získání návyků v dodržování rozkazů a nařízení, k přesnému plnění povinností vojáka při činnosti na povely, k udržování čistoty výzbroje a výstroje
 • v každém družstvu jsou vojáci rozděleni do dvojic, ve kterých plní všechny úkoly zpravidla po celou dobu základní přípravy s cílem posilovat týmového ducha, odpovědnost k jednotce, vzájemnou sounáležitost a pomoc
 • náplní fáze jsou především vojenské předměty, zaměřené na počáteční etapu výuky a výcviku (pořadová příprava, základní řády, teoretická část odborných předmětů, apod.)
 • fáze je ukončena postupovou zkouškou
 • I. fáze je charakterizována vysokou náročností po odborné, fyzické a psychické stránce

 

II. fáze – střelecká příprava

 • v průběhu II. fáze základní přípravy dochází k získávání nových znalostí, schopností a praktických dovedností a k prohlubování těch, které byly získány už v první fázi
 • těžiště je zaměřeno na získání maxima dovedností v praktické činnosti s útočnou puškou (samopalem), pistolí a ručními granáty
 • stálá pozornost je věnována zvyšování tělesné zdatnosti a provádění základních taktických činností jednotlivce
 • fáze je ukončena postupovou zkouškou

 

III. fáze – taktická příprava

 • příprava zahrnuje aplikaci již zvládnutých témat polní přípravy do složitějších činností jako je přesun, obrana a útok, kde si voják uvědomí, jak důležité je přesné plnění úkolů jednotlivce pro úspěšné splnění úkolu celé jednotky
 • v průběhu III. fáze vrcholí základní příprava i ve střelecké přípravě, kde jsou vojáci hodnoceni při činnosti se zbraněmi splněním cvičení střeleb a cvičení v házení ostrých ručních granátů
 • fáze je ukončena závěrečnou zkouškou

 

IV. fáze – Jsem profesionál!

 • ve IV. fázi probíhá nejnáročnější příprava zaměřená na prověření znalostí a dovedností vojáků především v rámci plnění úkolů II. komplexního polního výcviku, kde největší důraz je položen na splnění úkolů bojové hry a manévr pod palbou nepřítele (přestřelování)
 • kurz je ukončen slavnostním vyřazením absolventů základní přípravy

 

 

U kurzů základní přípravy pro vojáky v záloze se jednotlivé fáze prolínají. Z tohoto důvodu nejsou organizovány postupové zkoušky a vojáci skládají v závěru kurzu pouze závěrečnou sdruženou zkoušku.

Česky