Hodnocení vojáků a vojákyň v kurzech základní přípravy

Každý voják je v průběhu základní přípravy prověřován a objektivně hodnocen instruktory.

Prověření slouží k ověření a následnému zhodnocení úrovně vědomostí, dovedností a návyků vojáků získaných v procesu přípravy v jednotlivých předmětech. Provádí se průběžně nebo na závěr jednotlivých předmětů a témat těmito metodami:

  • test vědomostí;
  • test dovedností;

Odpovědným funkcionářem za organizaci a provedení prověření je instruktor daného výcvikového pracoviště prostřednictvím mladších instruktorů výcviku.

Výcvik je vyhodnocován řídícím zaměstnání po ukončení daného zaměstnání.

  • k hodnocení výcviku se používá systém dvoustupňové klasifikační stupnice.
  • k hodnocení výsledků přezkoušení z tělesné přípravy se používá čtyřstupňová klasifikační stupnice v souladu s čl. 11.
  • hodnocení nesleduje jen kvalitativní nebo kvantitativní výsledek, ale je zároveň motivačním prvkem k akceleraci snahy posluchače dosáhnout lepších výsledků;

Při nesplnění testu vědomostí nebo dovedností, je posluchači věnována ze strany instruktorů individuální péče k plnému zvládnutí požadovaných vědomostí a dovedností.

Česky